Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Alterco SA do dnia 29 stycznia 2015 r.

Data aktualizacji:
Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki:

• Alterco SA – od dnia 29 grudnia 2014 r. do dnia 29 stycznia 2015 r. włącznie

z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za trzeci kwartał br. w terminie określonym przepisami prawa.

Zgodnie z § 101 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 103 1 Rozporządzenia, nie później jednak niż w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.

_________________________________
1 Spółka notowana na rynku regulowanym jest obowiązana określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych.

Do pobrania

Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Alterco SA do dnia 29 stycznia 2015 r.

plik .pdf, 149,7kB
Pobierz