Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie ustanowienia zarządcy komisarycznego w SKOK Wesoła

Data aktualizacji:

W dniu 22 maja 2014 r. doręczono podjętą jednogłośnie 1 na dodatkowym posiedzeniu w dniu 21 maja 2014 r. decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w:

• Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej Wesoła w Mysłowicach.

Decyzja KNF wchodzi w życie z dniem 22 maja 2014 r.

Na zarządcę komisarycznego w SKOK Wesoła został powołany Pan Roman Wenerski, który posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tej funkcji.

Celem zarządcy komisarycznego są działania na rzecz wzmocnienia SKOK Wesoła poprzez zwiększenie jej siły kapitałowej, wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej Kasy, przeprowadzoną pod bezpośrednim nadzorem zarządcy komisarycznego.

Ustanowienie zarządcy komisarycznego, na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t. z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149 j.t. z późn. zm.) oraz art. 74k ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo–kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450 t.j. z późn. zm.), nie wpływa na organizację i sposób działania Kasy, z wyjątkiem zmian przewidzianych ustawą o SKOK. Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK Wesoła. Kasa nadal będzie świadczyła usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu SKOK zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Kompetencje innych organów Kasy ulegają zawieszeniu. Na zarządcę komisarycznego przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Kasy, z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie.

W mocy pozostają stosunki umowne łączące SKOK Wesoła z jej członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami Kasy. Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami SKOK Wesoła.

Zarządca komisaryczny został zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z KNF programu postępowania naprawczego, którego realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków Kasy. Zarządca komisaryczny będzie kierować realizacją programu oraz informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą Kasy o efektach prowadzonych działań naprawczych.

Państwowy nadzór KNF nad systemem SKOK sprawowany jest na podstawie ustawy o SKOK, która weszła w życie w dniu 27 października 2012 r. oraz jej nowelizacji, która obowiązuje od 12 czerwca 2013 r. Działania KNF od momentu objęcia kas nadzorem zmierzają do uporządkowania sytuacji zastanej w systemie SKOK.

_________________________________
1 W głosowaniu KNF uczestniczyli: A.Jakubiak – Przewodniczący KNF, L.Gajek – Zastępca Przewodniczącego KNF, W.Koziński – Wiceprezes NBP, L.Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów oraz J.Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Do pobrania

Komunikat w sprawie ustanowienia zarządcy komisarycznego w SKOK Wesoła

plik .pdf, 164,9kB
Pobierz