Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w PTE PZU

data aktualizacji

24 października 2014 r.
 

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 24 października 2014 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Zarządzającym jest:
1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
- PZU Gotówkowy,
- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
- PZU Zrównoważony,
- PZU Akcji KRAKOWIAK,
- PZU Akcji NOWA EUROPA.