Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w „LAMBDA” SA, Banku Polskiej Spółdzielczości SA oraz BPS TFI SA i Nalco Polska Sp. z o.o.

data aktualizacji

3 lutego 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 30 stycznia 2014 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

„LAMBDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

Zarządzającym jest Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 30 stycznia 2014 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie


Zarządzającym jest:
1. BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
- BPS Akcji,
- BPS Stabilnego Wzrostu,
- BPS Obligacji,
- BPS Pieniężny.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 31 stycznia 2014 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

Nalco Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach

Zarządzającym jest Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.