Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

data aktualizacji

10 czerwca 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w  Warszawie w związku z ofertą publiczną akcji serii C, E, F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii  B, C, D, E, F oraz praw do akcji serii F (oferującym jest: Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).