Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Przejęcie SKOK Kopernik przez Bank Pekao

Data aktualizacji:

     Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 5 grudnia 2014 r. jednogłośnie 1 podjęła decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach (SKOK Kopernik) przez Bank Polska Kasa Opieki SA (Bank Pekao).

     Przejęcie zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w przejmowanej SKOK Kopernik.

     Zgodnie z art. 74c ust. 4 ustawy o skok, w przypadku braku zgody innej kasy na przejęcie kasy lub braku możliwości przejęcia kasy przez inną kasę, KNF uwzględniając potrzebę ochrony stabilności rynku finansowego i bezpieczeństwa środków zgromadzonych na rachunkach kasy może podjąć decyzję o przejęciu kasy albo o przejęciu wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy przez bank krajowy, za jego zgodą albo decyzję o likwidacji kasy.
     W dniu 22 września 2014 r. KNF stwierdziła, że w sektorze SKOK nie ma kasy spełniającej ustawowe warunki  udziału w restrukturyzacji SKOK Kopernik w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie 2. Kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności procesu restrukturyzacji kasy, KNF w dniu 24 września 2014 r. poinformowała, że w terminie 14 dniu, tj. do dnia 8 października 2014 r. włącznie, oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w tym procesie. Zgłoszenia dokonały dwa banki, tj. PKO Bank Polski i Bank Pekao, ale tylko Bank Pekao osiągnął porozumienie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG) co do warunków wsparcia finansowego udzielonego na podstawie art. 20g ustawy o BFG. W tej sytuacji tylko Bank Pekao wyraził zgodę na przejęcie SKOK Kopernik, w rozumieniu art. 74c ust. 4 i 5 ustawy o skok.
     Sytuacja Banku Pekao pozwala na przejęcie SKOK Kopernik w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach kasy. Wartość aktywów przejmowanej SKOK Kopernik wynosi 0,2% wartości aktywów Banku Pekao. Bank Pekao spełnia też wszystkie kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj. zarówno formalne jak i uzupełniające:

 - bank nie jest objęty programem postępowania naprawczego3,
 - poziom współczynnika wypłacalności powyżej 12%,
 - poziom współczynnika Tier 1 powyżej 9%,
 - prognoza współczynnika wypłacalności na koniec 2014 r. w scenariuszu testów warunków skrajnych (referencyjnym) powyżej 12%,
 - prognoza współczynnika Tier 1 na koniec 2014 r. w scenariuszu testów warunków skrajnych (referencyjnym) powyżej 9%,
 - bank posiada prawidłowo powołany zarząd,
 - w wyniku przejęcia kasy bank będzie bezwzględnie spełniać normy ostrożnościowe przewidziane przepisami prawa,
 - wobec banku nie są prowadzone postępowania zmierzające do zastosowania środków nadzorczych (powołanie zarządu komisarycznego);
 - ocena BION ogólna nie gorsza niż 2,5,
 - ocena BION w zakresie poziomu kapitału nie gorsza niż  2,5,
 - poziom współczynnika wypłacalności - po uwzględnieniu wszystkich możliwych form pomocy - powyżej 8%,
 - poziom współczynnika Tier 1 - po uwzględnieniu wszystkich możliwych form pomocy - powyżej 6%,
 - skala działania banku przejmującego (suma bilansowa) istotnie wyższa od skali działania podmiotu przejmowanego.
­co czyni planowane przedsięwzięcie bezpiecznym i ekonomicznie uzasadnionym. 
  

     Proces przejęcia przebiegać będzie przy wsparciu finansowym udzielonym przez  Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) na podstawie art. 20g ustawy o BFG. Rozpatrując sprawę przejęcia SKOK Kopernik przez  bank, KNF – kierując się troską o bezpieczeństwo i stabilność sektora finansowego – wzięła pod uwagę również korzyści dla dotychczasowych członków SKOK Kopernik wynikające m.in. z dostępu do szerszej oferty produktowej Banku Pekao.

    Z dniem 8 grudnia 2014 r. zarząd majątkiem SKOK Kopernik obejmuje zarząd Banku Pekao. Z dniem 22 grudnia 2014 r. SKOK Kopernik zostanie przejęty przez Bank Pekao (jako bank przejmujący). Do dnia przejęcia SKOK Kopernik przez Bank Pekao, kasa prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczas stosowanym zakresie.

    KNF pozytywnie ocenia zaangażowanie Banku Pekao w proces restrukturyzacji sektora SKOK. Stanowi ono dowód, że środowisko bankowe stara się aktywnie ograniczać ryzyko systemowe, zdając sobie sprawę ze znaczenia sytuacji w sektorze SKOK dla bezpieczeństwa wszystkich klientów korzystających z usług finansowych jak i stabilności rynku finansowego w Polsce.

_______________________________
1W głosowaniu wzięli udział: A.Jakubiak – Przewodniczący KNF, W.Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego KNF, L.Gajek – Zastępca Przewodniczącego KNF, P.Wiesiołek – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego.
2Decyzja została utrzymana w mocy przez KNF w dniu 5 grudnia 2014 r.
3 Art. 142 ust. 1 ustawy Prawo bankowe: „W razie powstania straty bilansowej bądź groźby jej nastąpienia, albo powstania niebezpieczeństwa niewypłacalności lub utraty płynności, zarząd banku niezwłocznie zawiadamia o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz przedstawia jej program postepowania naprawczego, zapewniając jego realizację.”

Do pobrania

Przejęcie SKOK Kopernik przez Bank Pekao

plik .pdf, 220kB
Pobierz