Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat z 242. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 2 grudnia 2014 r.

Data aktualizacji:

1. W dwieście czterdziestym drugim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Piotr Wiesiołek – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1

2. KNF przyjęła stanowisko w sprawie:

• polityki dywidendowej banków, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2015 r. za 2014 r.

          Polityka dywidendowa prowadzona w ostatnich latach przez instytucje finansowe zgodnie z zaleceniami KNF pozwoliła na wzmocnienie ich bazy kapitałowej i poprawę zdolności do absorbowania potencjalnych strat. Sytuacja ta wpływa korzystnie na utrzymanie stabilności systemu finansowego w Polsce, co pozwala na dalszy jego rozwój. Jednak ze względu na utrzymujące się podwyższone ryzyko w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki oraz najczęściej występujący poziom wyposażenia kapitałowego innych systemów bankowych państw UE, zaleca się utrzymanie silnej bazy kapitałowej, a w niektórych przypadkach jej dalsze wzmocnienie. Będzie to sprzyjać stabilności i bezpieczeństwu systemu finansowego oraz polskiej gospodarki.

         Szczególne znaczenie KNF, podobnie jak nadzory innych państw UE, przywiązuje do odpowiednio wysokiego poziomu kapitałów banków o systemowo ważnym udziale w rynku depozytowym w Polsce.

3. Komisja odmówiła zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, dokonanej uchwałą Rady Nadzorczej KDPW SA z dnia 26 maja 2014 r., polegającej na umożliwieniu KDPW uzależnienia zawarcia umowy o rejestrację papierów wartościowych od wykonania przez emitenta wymagalnych zobowiązań względem KDPW z tytułu opłat określonych w Regulaminie KDPW, jeśli opóźnienie emitenta w wykonaniu zobowiązań z tytułu którejkolwiek z tych opłat przekracza trzy miesiące.

          W ocenie Komisji, zmiana w Regulaminie KDPW mogłaby zagrażać bezpieczeństwu obrotu, co zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, stanowi przesłankę odmowy zatwierdzenia zmiany.

          W obecnym stanie prawnym i faktycznym KDPW jest jedynym podmiotem uprawnionym do prowadzenia w Polsce depozytu papierów wartościowych, posiada pozycję monopolistyczną. Z konstrukcji systemu depozytowego wynika, że bez zawarcia przez emitenta z KDPW umowy o rejestrację papierów wartościowych i bez realizacji tej umowy przez KDPW, nie jest możliwe zapisanie na rachunkach papierów wartościowych uprawnień inwestorów, którzy objęli dane papiery wartościowe. Brak możliwości zarejestrowania papierów wartościowych na rachunkach jest szczególnie dotkliwy dla inwestorów, w przypadku gdy na mocy szczególnego przepisu wykluczone jest wydanie papierów wartościowych w formie dokumentu. W takiej sytuacji znaleźliby się inwestorzy, którzy nabyli walory w ramach oferty publicznej akcji nowej emisji spółki publicznej notowanej na rynku oficjalnych notowań. Ewentualna odmowa ze strony KDPW zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych zamykałaby akcjonariuszom drogę do nabycia papierów wartościowych. W konsekwencji, akcjonariusze nie mieliby możliwości obrotu przysługującymi im walorami, jak również faktycznej możliwości korzystania z objętych praw, pomimo iż akcje zostały wyemitowane zgodnie z przepisami prawa oraz zostały prawidłowo opłacone.

          Skutkiem zmiany w Regulaminie KDPW byłoby wykreowanie po stronie inwestorów nowego ryzyka związanego z możliwością niezarejestrowania papierów wartościowych, które zostały wyemitowane zgodnie z przepisami prawa, w razie niedokonania przez emitenta spłaty jego zadłużenia wobec KDPW. Inwestor musiałby liczyć się z tym, że pomimo opłacenia papierów wartościowych, mogłoby dojść do sytuacji, w której nie będzie mógł nimi rozporządzać ani korzystać z przysługujących mu uprawnień.

          Jednocześnie KNF wskazuje na konieczność przestrzegania przez emitentów postanowień kontraktowych i ich egzekwowania przez KDPW, ale nie w sposób, który rodziłby negatywne skutki dla inwestorów.

Wyniki głosowania KNF: 5 głosów za odmową zatwierdzenia zmian w regulaminie (A.Jakubiak, W.Kwaśniak, L.Gajek, L.Kotecki, J.Pruski), 1 głos przeciw odmowie (P.Wiesiołek).

4. KNF jednogłośnie odmówiła wydania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

• Domwaluty.pl sp. z o.o.

ze względu na niespełnianie wymogów określonych przepisami ustawy o usługach płatniczych.

5. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pani Karoliny Bartos na stanowisko Członka Zarządu Mercedes–Benz Bank Polska SA,
• Pana Arkadiusza Furtaka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie,
• Pana Dariusza Kucharskiego na stanowisko Członka Zarządu HSBC Bank Polska SA,
• Pana Stanisława Szczerby na stanowisko Członka Zarządu Fiat Bank Polska SA,
• Pani Reginy Zychewicz na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Ożarowie.

6. KNF jednogłośnie zatwierdziła:

• Panią Annę Marię Dąbrowską na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Królowej Jadwigi,
• Pana Krzysztofa Prochota na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Beskidy”.

7. Komisja, w postępowaniu administracyjnym z wniosku Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej, jednogłośnie zatwierdziła: 

• wzorzec umowy o świadczenie usług doradztwa prawnego, organizacyjnego i finansowego.

          Zatwierdzony wzorzec umowy uwzględnia uwagi spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych zgłoszone w procesie konsultacyjnym przeprowadzonym przez KNF oraz uwagi zgłoszone w toku postępowania przez KNF.

8. KNF zapoznała się z informacjami na temat:

• głównych czynników wpływających negatywnie na wyniki banków spółdzielczych,
• wyników badania i oceny nadzorczej (BION) zakładów ubezpieczeń i reasekuracji za 2013 r.

9. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 16 grudnia 2014 r.
• 8 stycznia 2015 r.
• 27 stycznia 2015 r.
• 10 lutego 2015 r.
• 24 lutego 2015 r.
• 10 marca 2015 r.
• 24 marca 2015 r.
• 9 kwietnia 2015 r.

_______________________________
1Pan J.Pruski nie brał udziału w omawianiu spraw opisanych w pkt 8 komunikatu.

Do pobrania

Komunikat z 242. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 2 grudnia 2014 r.

plik .pdf, 139,2kB
Pobierz

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidentowej

plik .pdf, 153,2kB
Pobierz