Komunikat z 237. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 21 października 2014 r.

data aktualizacji

1. W dwieście trzydziestym siódmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego1,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego2,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej3.

2. Kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, w szczególności bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), uwzględniając stanowisko Komitetu Stabilności Finansowej (KSF), jednogłośnie uznała za celowe przekazanie do wiadomości publicznej „Informacji w sprawie powiązań kapitałowych i personalnych w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych”.

KNF dostrzega konieczność:

• uproszczenia struktury spółek i innych podmiotów, powstałych ze środków całego sektora SKOK, np. poprzez racjonalizację ekonomiczną i organizacyjną liczby spółek, funkcjonujących w sektorze SKOK;
• zapewnienia sprawowania efektywnej kontroli przez członków SKOK nad spółkami funkcjonującymi w sektorze SKOK, mając na uwadze w szczególności, że spółdzielnie są demokratycznymi organizacjami kontrolowanymi przez członków, którzy powinni aktywnie uczestniczyć w określaniu polityki dotyczącej kas bez względu na wysokość ich środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach w kasach;
• niezwłocznego podjęcia działań nakierowanych na zasilenie finansowe Funduszu Stabilizacyjnego, powołanego przez ustawodawcę dla umożliwienia restrukturyzacji całego sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, poprzez przekazanie zysków w postaci należnej dywidendy wypracowanej lub akumulowanej przez spółki o których mowa w informacji.

Informacja z załącznikami.

3. KNF jednogłośnie cofnęła w całości zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej przez First International Traders Dom Maklerski SA w związku z istotnym naruszeniem przepisów prawa, naruszeniem interesów zleceniodawców oraz zaprzestaniem spełniania warunków będących podstawą uzyskania zezwolenia.

Zasadnicze nieprawidłowości w prowadzonej przez First International Traders Dom Maklerski SA (dalej „FIT DM”) działalności maklerskiej dotyczyły świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków, na których rejestrowane są instrumenty finansowe oraz rachunków pieniężnych. Przyczynami cofnięcia zezwolenia odnoszącymi się do wskazanych wyżej usług maklerskich było w szczególności naruszenie:

• zakazu wykorzystywania środków pieniężnych klientów w sposób niezwiązany ze świadczeniem usług na ich rzecz, to jest poprzez wykorzystanie środków pieniężnych jednych klientów na rzecz innych;
• zasad wykonywania działalności polegającej na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, poprzez nabywanie jednego instrumentu finansowego na rzecz wielu klientów oraz alokowanie do portfeli klientów udziału w instrumencie finansowym;
• zasad prawidłowej rejestracji środków pieniężnych klientów, poprzez brak zapewnienia wyodrębnienia środków pieniężnych poszczególnych klientów oraz brak bieżącego monitorowania wysokości wymaganego depozytu zabezpieczającego transakcje w podziale na poszczególnych klientów;
• zasad prowadzenia działalności w zakresie zarządzania portfelami klientów, poprzez powierzenie podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących środków pieniężnych oraz instrumentów finansowych należnych klientom osobom nieposiadającym tytułu zawodowego doradcy inwestycyjnego.

Do przyczyn cofnięcia zezwolenia należą również te związane z zasadami prowadzenia ksiąg rachunkowych FIT DM, przestrzegania norm adekwatności kapitałowej oraz wypełniania obowiązków informacyjnych wobec KNF. Stwierdzono bowiem, że w latach 2012 i 2013 FIT DM przez łączny okres blisko 8 miesięcy naruszał normy adekwatności kapitałowej. W 2014 r. księgi rachunkowe FIT DM nie były prowadzone w sposób bieżący oraz rzetelny. Spółka w tym okresie nie monitorowała na bieżąco przestrzegania norm adekwatności kapitałowej oraz nie wykonała lub też wykonała po terminie wiele obowiązków informacyjnych wobec KNF –  dotyczących zarówno sytuacji finansowej FIT DM, przestrzegania norm adekwatności kapitałowej oraz innych zdarzeń dotyczących działalności FIT DM.

Należy podkreślić, że przepisy nakładające na dom maklerski określone wymogi adekwatności kapitałowej stanowią niezwykle ważną sferę regulowania działalności domu maklerskiego. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, w szczególności bezpieczeństwa obrotu oraz ochrony inwestorów i innych jego uczestników, a także przestrzegania reguł uczciwego obrotu istotnym jest między innymi, aby podmioty nadzorowane posiadały odpowiednie kapitały, adekwatne pod względem ilości, jakości i alokacji do rodzajów ryzyka, na które są lub mogą być narażone. Celem wprowadzenia norm regulujących adekwatność kapitałową domów maklerskich było zapewnienie stabilności rynku finansowego. Podmioty niespełniające norm adekwatności kapitałowej stanowią poważne zagrożenie dla stabilności rynku. Dlatego też przepisy regulujące wyżej wskazaną kwestię należy uznać za przepisy niezmiernie ważne z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa obrotu.

Ponadto, naruszenia w zakresie terminowego wykonywania obowiązków informacyjnych wobec KNF przez FIT DM jako podmiotu nadzorowanego zostały uznane za niedopuszczalne. Są one bowiem przyczyną istotnych utrudnień w sprawowaniu ostrożnościowego nadzoru nad instytucją finansową i jako takie nie tylko stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa aktywów powierzonych tejże instytucji przez inwestorów, ale również godzą w prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego i mogą podważać zaufanie jego pozostałych uczestników.

Celem nadzoru wykonywanego przez Komisję jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, w szczególności bezpieczeństwa obrotu oraz ochrony inwestorów i innych jego uczestników, a także przestrzegania reguł uczciwego obrotu. Komisja uznała za zasadne cofnięcie w całości zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez FIT DM. W opinii Komisji, biorąc pod uwagę istotność naruszeń zasadnym stało się zastosowanie sankcji najdalej idącej.

Decyzji KNF o cofnięciu zezwolenia nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Zgodnie z decyzją KNF, FIT DM ma zakończyć prowadzenie działalności maklerskiej w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji, tj. do 21 stycznia 2015 r.

Komisja informuje, że proces zakończenia działalności przez FIT DM, w szczególności proces rozliczenia się przez FIT DM z klientami, jest na bieżąco nadzorowany.

4. Komisja jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

• InPost Finanse sp. z .o.o. z Krakowa.

Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje:

• przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
• wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:
        • przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
        • przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
        • przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,
• umożliwianie wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności polegających na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring), 
• świadczenie usługi przekazu pieniężnego.

5. Komisja jednogłośnie udzieliła Noble Securities SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie doradztwa inwestycyjnego.

6. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Daniela Kaliszuka na stanowisko Członka Zarządu BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.,
• Pani Anny Łuckiej – Babiarz na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Arka”.

7. Komisja, w postępowaniu administracyjnym z wniosku Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej, jednogłośnie zatwierdziła: 

• wzorzec umowy rachunku lokat.

Zatwierdzony wzorzec umowy uwzględnia uwagi spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych zgłoszone w procesie konsultacyjnym przeprowadzonym przez KNF oraz uwagi zgłoszone w toku postępowania przez KNF.

8. KNF jednogłośnie nałożyła na spółkę publiczną Polimex – Mostostal SA karę pieniężną w wysokości 800 tysięcy złotych za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych wobec stwierdzenia, że spółka:

• nie wykonała obowiązku określonego w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, tj. nie przekazała niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin, KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnej o przebiegającym w spółce Polimex – Mostostal SA procesie dezinwestycji, który rozpoczął się najpóźniej w dniu 26 października 2011 r.,
• w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2011 nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie
-   w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej „Rozporządzenie”) w zw. z par. 19 Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” (dalej „MSSF 7”) przyjętego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującym określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (dalej „Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008”) poprzez brak ujawnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Polimex – Mostostal SA za rok obrotowy 2011 informacji o niespełnieniu kowenantu wynikającego z umowy kredytu nr 2007/RB/0020 zawartej z DZ Bank Polska SA,
- w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 29 oraz par. 36 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 11 „Umowy o usługę budowlaną” (dalej „MSR 11”) przyjętego Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1126/2008 poprzez brak właściwej aktualizacji budżetów kontraktów budowlanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Polimex – Mostostal SA za rok obrotowy 2011,
- w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 14 MSR 11 poprzez ujęcie w budżecie przychodów z kontraktu pod nazwą: „Budowa autostrady A4 na odcinku od węzła Szarów do węzła Brzesko w km 455+900-479+000” kwoty dodatkowych przychodów wynikających z roszczeń wobec inwestora w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Polimex – Mostostal SA za rok obrotowy 2011,
- w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 92 ust. 3 w zw. z § 91 ust. 5 pkt 3 Rozporządzenia poprzez niepełne ujawnienie informacji w przedmiocie czynników ryzyka dotyczących cen materiałów budowlanych i surowców w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej Polimex – Mostostal SA za rok obrotowy 2011,
• w związku ze sporządzeniem raportu okresowego za rok 2011 nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie:
- w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 19 MSSF 7 poprzez brak ujawnienia w sprawozdaniu finansowym Polimex – Mostostal SA za rok obrotowy 2011 informacji o niespełnieniu kowenantu wynikającego z umowy kredytu nr 2007/RB/0020 zawartej z DZ Bank Polska SA,
- w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 29 oraz par. 36 MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną” poprzez brak właściwej aktualizacji budżetów kontraktów budowlanych w sprawozdaniu finansowym Polimex – Mostostal SA za rok obrotowy 2011,
 w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 14 MSR 11 poprzez ujęcie w budżecie przychodów z kontraktu pod nazwą: „Budowa autostrady A4 na odcinku od węzła Szarów do węzła Brzesko w km 455+900-479+000” kwoty dodatkowych przychodów wynikających z roszczeń wobec inwestora w sprawozdaniu finansowym Polimex – Mostostal SA za rok obrotowy 2011,
- w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 91 ust. 5 pkt 3 Rozporządzenia poprzez niepełne ujawnienie informacji w przedmiocie czynników ryzyka dotyczących cen materiałów budowlanych i surowców w sprawozdaniu z działalności Polimex – Mostostal SA za rok obrotowy 2011.

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji administracyjnej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na spółkę Polimex – Mostostal SA (dalej: „spółka”) spełnia funkcję kształtowania świadomości prawnej uczestników rynku kapitałowego. Informacja ta odzwierciedla stopień naganności zachowania wskazanej spółki w związku z naruszeniem zasad funkcjonujących na rynku kapitałowym poprzez niezastosowanie przepisów ustawy o ofercie.

Komisja wskazuje, że spółka trzykrotnie naruszyła obowiązki informacyjne stanowiące podstawowy środek zapewniający transparentność rynku kapitałowego. Po pierwsze, spółka nie przekazała niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin, Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnej o przebiegającym w Spółce procesie dezinwestycji, który rozpoczął się najpóźniej w dniu 26 października 2011 r. Kolejne naruszenia, których dopuściła się spółka, polegały na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu okresowego spółki i raportu okresowego spółki za 2011 r. Komisja zwróciła uwagę, że wszystkie wskazane powyżej naruszenia obowiązków informacyjnych związane były z wynikami finansowymi ujawnionymi przez spółkę w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2011 oraz prezentowaną wobec akcjonariuszy, wierzycieli finansowych oraz pozostałych uczestników rynku sytuacją finansową spółki i jej grupy kapitałowej.

Po pierwsze, proces dezinwestycji rozpoczęto w celu poprawy struktury finansowania spółki. Następnie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2011 nie zawarto ujawnień dotyczących niedotrzymania kowenantu określonego w jednej z zawartych przez spółkę umów kredytu i związaną z tym możliwością wypowiedzenia przedmiotowej umowy. Najbardziej istotne z perspektywy oceny wpływu na wynik finansowy spółki za rok obrotowy 2011 były nieprawidłowości związane z wyceną kontraktów drogowych. Korekta bilansu na dzień 31 grudnia 2011 r. dokonana w sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2012 w kwocie 234 009 tys. zł dotyczyła aktualizacji wyceny kontraktów długoterminowych w kwocie 212 864 tys. zł oraz korekty ujęcia w budżecie przychodów z jednego z kontraktów kwoty dodatkowych przychodów wynikających z roszczeń wobec inwestora w kwocie 21 145 tys. zł. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011 spółka wykazała 102 886 tys. zł zysku netto, natomiast w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011 spółka wykazała 62 558 tys. zł zysku netto. W związku z powyższymi korektami, gdyby spółka dopełniła obowiązków, ujawniłaby w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011 stratę netto w wysokości 131 123 tys. zł oraz w sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2011 stratę netto w wysokości 171 451 tys. zł. Z uwagi na fakt, że jedną z przyczyn konieczności dokonania aktualizacji kontraktów budowlanych był wzrost cen materiałów budowlanych, należy zwrócić uwagę na brak pełnej informacji o czynnikach ryzyka dotyczących cen materiałów budowlanych i surowców w skonsolidowanym raporcie okresowym i raporcie okresowym spółki za 2011 r.

Przekazane przez spółkę do publicznej wiadomości skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie finansowe za 2011 rok przedstawiały sytuację finansową spółki i grupy kapitałowej inaczej niż kształtowała się ona w rzeczywistości, a wszystkie wskazane powyżej naruszenia spowodowały, że uczestnicy rynku nawet po zapoznaniu się z raportami okresowymi spółki za 2011 r. nie znali prawdziwej kondycji finansowej spółki i podejmując decyzje inwestycyjne nie uwzględniali jej rzeczywistej sytuacji.

Nakładając na spółkę karę Komisja miała na uwadze fakt, iż obowiązki informacyjne emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym należą do podstawowych rozwiązań mających na celu ochronę inwestorów na rynku kapitałowym, zaś naruszenia, jakich dopuściła się spółka, godzą w dobro szczególnie chronione, jakim jest interes uczestników rynku kapitałowego oraz bezpieczeństwo i przejrzystość rynku kapitałowego. Należy podkreślić, iż uregulowania dotyczące obowiązków informacyjnych, które są dla uczestników rynku istotnym źródłem informacji o spółce, należą do grupy przepisów mających na celu ochronę jednej z fundamentalnych zasad, na której oparty jest publiczny obrót papierami wartościowymi – zasady transparentności rynku. Niewykonanie i nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych przez spółkę spowodowało zachwianie zasady transparentności rynku, gdyż spółka nie zapewniła powszechnego i równego dostępu do kompletnej i rzetelnej informacji, która jest czynnikiem o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia prawidłowości działania mechanizmów rynkowych.

Podsumowując, w związku z zaistniałymi naruszeniami obowiązków informacyjnych w zakresie publikacji raportów okresowych oraz brakiem publikacji informacji poufnej, w przedmiotowej sprawie doszło do naruszenia mającej fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania rynku kapitałowego, zasady przejrzystości. Spółki publiczne nie mogą prowadzić selektywnej polityki informacyjnej i pomijać okoliczności istotnych dla inwestorów. Wydanie uchwały w przedmiotowej sprawie ma na celu podniesienie świadomości prawnej emitentów, którzy znając konsekwencje naruszania obowiązków informacyjnych, będą je należycie wypełniali. Podanie do publicznej wiadomości informacji o naruszeniu przez spółkę ustawy o ofercie ma na celu uświadomienie innym podmiotom nieuchronności sankcji administracyjnej, a tym samym nieopłacalność dopuszczania się naruszeń prawa. Ma stanowić bodziec dla pozostałych uczestników rynku kapitałowego do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu ustawowych obowiązków, ugruntowując jednocześnie poczucie obowiązywania prawa oraz zaufania do instytucji państwa.

Ustalając wysokość kary, KNF uwzględniła aktualną sytuację finansową spółki.

9. Komisja jednogłośnie nałożyła na Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA karę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

10. KNF jednogłośnie obniżyła z 300 tysięcy złotych do 200 tysięcy złotych karę pieniężną nałożoną w dniu 15 października 2013 r. na MIT Mobile Internet Technology SA za naruszenie obowiązków informacyjnych w związku ze sporządzeniem raportu bieżącego nr 73/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r., ze względu na aktualną sytuację finansową spółki.

11. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego zamiaru bezpośredniego nabycia przez Pana Michała Ząbczyńskiego akcji Domu Maklerskiego DF Capital sp. z o.o. w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na zgromadzeniu wspólników.

12. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez EAA Capital Group s.a.r.l. akcji Domu Maklerskiego TMS Brokers SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 10% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

13. Komisja jednogłośnie udzieliła zgody KBC ALFA Specjalistycznemu Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu na zmianę banku depozytariusza z Banku Zachodniego WBKSA na Raiffeisen Bank Polska SA.

14. Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

• Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat”.

15. KNF zapoznała się z informacjami na temat:

• stanu sektora ubezpieczeń po II kwartale 2014 r.,
• działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG),
• sytuacji finansowej powszechnych towarzystw emerytalnych w I połowie 2014 r.
• wyników oceny BION dla powszechnych towarzystw emerytalnych za 2013 r.

16. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 24 października 2014 r.
• 4 listopada 2014 r.
• 18 listopada 2014 r.
• 2 grudnia 2014 r.
• 16 grudnia 2014 r.
• 8 stycznia 2015 r. 

_______________________________
1 Pan A.Jakubiak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 4, 6a, 8, 9, 13, 14 komunikatu.
2 Pan L.Gajek nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 9, 13 komunikatu.
3 Pan J.Męcina nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 5, 6b, 7, 10, 11, 12, 15a komunikatu.

PDF Icon-WLASCIWA pobierz komunikat