Komunikat z 222. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.

data aktualizacji

1. W dwieście dwudziestym drugim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej1,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej2.

2. KNF wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Sławomira Lachowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu FM Banku PBP SA.

Wyniki głosowania: 3 głosy za wyrażeniem zgody (L.Gajek, W.Koziński, J.Męcina), 2 głosy wstrzymujące się (A.Jakubiak, W.Kwaśniak).

3. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Krzysztofa Janickiego na stanowisko Członka Zarządu FM Banku PBP SA.

4. KNF jednogłośnie odmówiła zatwierdzenia statutu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej.

Odmowa wynika z postanowień statutu prowadzących do naruszenia przepisów prawa, w szczególności dotyczących:

• rodzajów działalności wykonywanej przez Kasę Krajową,
• zwoływania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Kasy Krajowej,
• wyboru członków rady nadzorczej Kasy Krajowej,
• tworzenia funduszu reklamowo – promocyjnego,
• pokrywania straty bilansowej Kasy Krajowej,
• gospodarki finansowej w zakresie współpracy zrzeszonych SKOK z Kasą Krajową,
• rozstrzygania sporów pomiędzy Kasą Krajową i jej członkami,
• zmiany statutu Kasy Krajowej.

W toku postępowania statut ulegał modyfikacjom na skutek zmian dokonywanych przez walne zgromadzenie Kasy Krajowej (najnowszą zmianę, z dnia 29 czerwca 2014 r., Kasa Krajowa przedstawiła KNF pisemnie w dniu 21 lipca 2014 r.) oraz wyroków sądowych dotyczących nieważności niektórych postanowień statutu. Na czas trwania postępowania miały również wpływ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu innych podmiotów jako organizacji społecznych oraz fakt, że Kasa Krajowa wnioskowała o zawieszenie postępowania.

W ocenie Komisji Kasa Krajowa powinna niezwłocznie podjąć działania poprzez uchwałę walnego zgromadzenia dostosowującą postanowienia statutu do przepisów prawa, co jest warunkiem koniecznym do uzyskania zgody KNF.

5. KNF jednogłośnie wydała zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Celem zasad jest podniesienie poziomu ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych oraz zwiększenie ich przejrzystości działania, co przyczynia się do pogłębiania zaufania do rynku finansowego w Polsce.

Dokument wskazuje wspólne zasady dla instytucji ze wszystkich sektorów rynku finansowego nadzorowanych przez KNF, z zachowaniem zasady proporcjonalności ich stosowania ze względu na skalę, charakter podmiotu oraz specyfikę działalności.   

 KNF oczekuje, że zasady zostaną wprowadzone do dnia 1 stycznia 2015 r. Ich stosowanie począwszy od 2015 r. będzie uwzględniane przy ocenie nadzorczej BION. Zasady będą też poddawane regularnemu przeglądowi z udziałem rynku.

6. Komisja jednogłośnie przyjęła w znowelizowanym brzmieniu:

• Rekomendację K dotyczącą zasad prowadzenia przez banki hipoteczne rejestru zabezpieczenia listów zastawnych oraz rachunku zabezpieczenia listów zastawnych i jego projekcji,
• Rekomendację F dotyczącą podstawowych kryteriów stosowanych przez KNF przy zatwierdzaniu regulaminów ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości wydawanych przez banki hipoteczne.

Wprowadzone w Rekomendacjach zmiany wpisują się w postulaty powołanego przez Przewodniczącego KNF zespołu roboczego ds. rozwoju rynku publicznego długoterminowych bankowych instrumentów dłużnych oraz wynikają z dotychczasowych doświadczeń i analizy praktyk międzynarodowych.

Najważniejsze zmiany w Rekomendacji K:

• rozszerzenie tekstu Rekomendacji K o zalecenia dotyczące rejestru zabezpieczenia,
• wprowadzenie zaleceń jakościowych związanych z bezpieczeństwem prowadzenia rejestru zabezpieczenia listów zastawnych,
• wprowadzenie dodatkowych zaleceń jakościowych w odniesieniu do rejestru prowadzonego w formie elektronicznej,
• wprowadzenie wymogów dokumentacyjnych dla banku w przypadku weryfikacji wpisów do rejestru przy pomocy próby.

Najważniejsze zmiany w Rekomendacji F:

• zniesienie podziału na nieruchomości „dla własnych celów mieszkalnych” oraz „o przeznaczeniu mieszkalnym na wynajem” i traktowanie ich łącznie jako jednej kategorii dla celów ekspertyzy i ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
• dopuszczenie ekspertyzy bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości mieszkalnych przy wykorzystaniu źródeł związanych z rynkową wartością nieruchomości, • dopuszczenie wspomagania bazami danych i opartymi na nich systemami informacyjnymi w procesie ekspertyzy bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości przy pomocy metody porównawczej,
• modyfikacja limitu dla stosowania metody uproszczonej dla kredytów, których zabezpieczeniem jest nieruchomość mieszkalna oraz zróżnicowanie wartości limitu w zależności od lokalizacji geograficznej,
• dokonywanie inspekcji nieruchomości wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej, z wyjątkiem sytuacji w których bank będzie w stanie udokumentować swoją wiedzę na temat nieruchomości i zastosuje ostrożnościowe pomniejszenia szacunkowej wartości nieruchomości,
• stosowanie odmiennych kombinacji metod ekspertyzy bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości dla nieruchomości komercyjnych w zależności od faktu oddania nieruchomości do użytkowania,
• podwyższenie progu istotności dla nieruchomości użytkowanych w sposób mieszany dla nieruchomości mieszkaniowych w ramach metody uproszczonej.   

 KNF oczekuje, że zmienione rekomendacje zostaną wprowadzone do dnia 1 stycznia 2015 r.

7. KNF jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, zastępującą uchwałę KNF nr 388/2008 z 17 grudnia 2008 r.

Nowe brzmienie uchwały zawiera zmienione postanowienia wpisujące się w postulaty powołanego przez Przewodniczącego KNF zespołu roboczego ds. rozwoju rynku publicznego długoterminowych bankowych instrumentów dłużnych oraz wiążące się z nowelizacją Rekomendacji K. Zmiany polegają m.in. na usunięciu wymogu złożenia podpisu przez powiernika przy każdym wpisie do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, co pozwoli na uproszczenie procesu transferu portfela kredytowego z innego banku do banku hipotecznego.

 Uchwała KNF wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 Znowelizowane Rekomendacja K i Rekomendacja F oraz nowa uchwała w sprawie określenia wzoru rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, ze względu na ich znaczenie dla ewentualnego transferu portfeli kredytowych do banków hipotecznych powinny być przedmiotem zainteresowania również ze strony pozostałych banków.

8. Komisja jednogłośnie nałożyła na Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group karę pieniężną w wysokości 40 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

9. KNF zapoznała się z informacjami na temat:

• stanu sektora ubezpieczeń po I kwartale 2014 r.,
• sytuacji finansowej domów maklerskich.

10. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 24 lipca 2014 r.
• 1 sierpnia 2014 r.
• 5 sierpnia 2014 r.
• 26 sierpnia 2014 r.
• 8 września 2014 r.
• 23 września 2014 r.
• 7 października 2014 r. 

_______________________________
1 Pan J.Męcina nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 5 – 7 i 9 komunikatu.
2 Pan J.Pruski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2 – 9 komunikatu.