Komunikat z 221. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 17 lipca 2014 r.

data aktualizacji

1. W dniu 17 lipca 2014 r. doręczono podjętą jednogłośnie przez KNF w dniu 16 lipca 2014 r. decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Św. Jana z Kęt przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową, ze względu na wystąpienie przesłanki określonej w art. 74c ust. 3 ustawy o skok.

2.  Wobec stwierdzenia, że w sektorze SKOK nie ma kasy spełniającej ustawowe warunki  udziału w restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Św. Jana z Kęt w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie, Komisja upoważniła Przewodniczącego KNF do wszczęcia w dniu 17 lipca 2014 r. postępowania administracyjnego w sprawie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Św. Jana z Kęt na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok.

    Jednocześnie, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności procesu, KNF w terminie 7 dniu oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Św. Jana z Kęt. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do dnia 24 lipca 2014 r. włącznie.

3.  KNF jednogłośnie utrzymała w mocy decyzję Komisji z dnia 20 grudnia 2013 r. odmawiającą zezwolenia na połączenie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Wspólnota” w Gdańsku (jako kasy przejmowanej) ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo – Kredytową im. Franciszka Stefczyka w Gdyni (jako kasą przejmującą), ze względu na to, że zebranie przedstawicieli SKOK „Wspólnota” nie podjęło uchwały o połączeniu kas, a zarządca komisaryczny zgodnie z prawem nie ma możliwości podjęcia uchwały o połączeniu kas.