Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat z 216. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 10 czerwca 2014 r.

Data aktualizacji:

1. W dwieście szesnastym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego1,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie udzieliła Bankowi Zachodniemu WBK SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie:

• wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
• nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych,
• oferowania instrumentów finansowych,
• świadczenia usług w wykonywaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeśli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,
• przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych,
• doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
• doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
• wymiany walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską,
• sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
• świadczenia usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną.

3. Komisja jednogłośnie udzieliła BNP Paribas Bank Polska SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzą instrumenty finansowe.

4. KNF jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

• PayPro SA z Poznania.

Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje:

• przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
• wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:
• przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
• przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
• wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,
• wydawanie instrumentów płatniczych,
• umożliwianie wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring), 
• świadczenie usługi przekazu pieniężnego.

5. Komisja jednogłośnie uznała, że nie zachodzą przesłanki do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego połączenia Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA Vienna Insurance Group i Benefia Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA Vienna Insurance Group.

6. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Marcina Łuczyńskiego na stanowisko Członka Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych,
• Pana Sławomira Tołwińskiego na stanowisko Członka Zarządu Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

7. Komisja jednogłośnie przekazała słowackiemu organowi nadzoru informację o zamiarze prowadzenia działalności maklerskiej bez otwierania oddziału na terytorium Słowacji oraz  Luksemburga przez:

• Q Securities SA.

8. KNF jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutów:

• Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego,
• Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU.

9. Komisja jednogłośnie udzieliła zgody na zmianę banku depozytariusza z Raiffeisen Bank Polska SA na mBank SA:

• Agio Kapitał Plus Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu.

10. KNF jednogłośnie nałożyła na spółkę publiczną Energomontaż – Południe SA w upadłości likwidacyjnej karę pieniężną w wysokości  300 tysięcy złotych za:

• niewykonanie obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie w związku z nieprzekazaniem do publicznej wiadomości, KNF oraz spółce prowadzącej rynek regulowany informacji poufnej o zaistnieniu przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o czym zarząd zakomunikował radzie nadzorczej na posiedzeniu w dniu 2 sierpnia 2012 r.,

• nienależyte wykonanie obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2011: 
   - w zw. z § 3 ust. 1 i 2 w zw. z § 84 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w zw. z par. 15 i 25 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, poprzez nierzetelne i niekompletne zaprezentowanie ujawnień odnoszących się do występowania istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011; 
   - w  zw. z § 3 ust. 1 i 2 w zw. z § 91 ust. 6 pkt 11 i § 92 ust. 3 rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych, poprzez nierzetelne i niekompletne zaprezentowanie ujawnień odnoszących się do oceny, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącej zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej Energomontaż-Południe SA za rok 2011;

• nienależyte wykonanie obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku ze sporządzeniem raportu rocznego za rok obrotowy 2011: 
   - w zw. z § 3 ust. 1 i 2 w zw. § 84 ust. 1 rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych w zw. z par. 15 i 25 MSR 1, stanowiącego załącznik do rozporządzenia WE Nr 1126/2008, poprzez nierzetelne i niekompletne zaprezentowanie ujawnień odnoszących się do występowania istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011; 
   - w zw. z § 3 ust. 1 i 2 w zw. z § 91 ust. 6 pkt 11 rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych, poprzez nierzetelne i niekompletne zaprezentowanie ujawnień odnoszących się do oceny, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącej zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom w sprawozdaniu z działalności Energomontaż-Południe SA za rok 2011; 
   - nienależyte wykonanie obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu półrocznego, o którym mowa w § 83 ust. 3 rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych, poprzez naruszenie: 
          - § 3 ust. 1 i 2 w zw. § 86 rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych w zw. z par. 14 MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”, stanowiącego załącznik do rozporządzenia WE Nr 1126/2008, przy sporządzaniu skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze roku obrotowego 2012 i skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze roku obrotowego 2012, polegającego na nieutworzeniu rezerwy z tytułu roszczeń ING Lease (Polska) sp. z o.o. w związku z wypowiedzeniem umowy leasingowej.

Ukaranie EPD nastąpiło w związku ze stwierdzeniem jednokrotnego naruszenia art. 56 ustawy o ofercie dotyczącego braku opublikowania informacji poufnej oraz trzykrotnego naruszenia wskazanego przepisu poprzez nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z informacjami okresowymi w związku z wypełnianiem wymogów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR), a także rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych.

Wskazać należy, że emitenci zobowiązani są do zachowania czujności i permanentnego analizowania wydarzeń w spółce lub grupie kapitałowej, by móc sprostać obowiązkom informacyjnym związanym z publikacją informacji poufnych i raportów bieżących. Bowiem wypełnianie przez emitentów obowiązków informacyjnych w sposób prawidłowy wpływa na świadomość inwestycyjną uczestników rynku kapitałowego oraz minimalizuje przewagę informacyjną dysponentów informacji (formuje zasadę transparentności rynku kapitałowego).

Zdaniem Komisji informacja o zaistnieniu przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o czym zarząd zakomunikował radzie nadzorczej na posiedzeniu w dniu 2 sierpnia 2012 r., była poufną, gdyż spełniała wszystkie przesłanki wynikające z art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Informacja ta dotyczyła bezpośrednio emitenta (mogła bowiem w sposób istotny wpłynąć na sytuację i przyszłość spółki) oraz spełniała warunek precyzyjności wskazując na okoliczności, które wystąpiły, tj. zaistnienie przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Przyjąć również należy, że dostrzeżone przez spółkę przesłanki obligujące ją do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości zaistniały obiektywnie. Komisja uznała, że świadomość zarządu istnienia obiektywnych przesłanek upadłości miała miejsce najpóźniej w dniu 2 sierpnia 2012 r., a w dniu 10 sierpnia 2012 r. spółka formalnie (uchwałą zarządu oraz złożeniem wniosku w sądzie) wyraziła podjęcie decyzji o złożeniu stosownego wniosku. Zaś podjęcie wskazanej decyzji było nieuniknionym zdarzeniem następczym w stosunku do zaistnienia przesłanek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości obligujących zarząd spółki do wystąpienia do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Zdaniem Komisji rozeznanie w sytuacji finansowej i majątkowej podmiotu gospodarczego uzasadniające złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości stanowi wynik obiektywnego zaistnienia warunków uzasadniających złożenie takiego wniosku oraz analiz i ocen zarządczych. Przywołane okoliczności zaistniały najpóźniej w dniu 2 sierpnia 2012 r., bowiem wtedy zarząd spółki poinformował radę nadzorczą o zaistnieniu przesłanek uzasadniających wnioskowanie o upadłość. Ponadto ww. informacja poufna miała charakter cenotwórczy, gdyż wskutek jej upublicznienia mogła w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość papierów wartościowych spółki. Okoliczność, czy rozsądny inwestor, który powziął informację poufną o zaistnieniu przesłanek do złożenia przez spółkę wniosku o ogłoszenie upadłości mógłby ją wykorzystać przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, powinna być rozważana przez jej dysponenta ex ante (tj. z góry), przy uwzględnieniu racjonalnych reakcji inwestorów na podobne informacje. Zdaniem Komisji wiadomość o zaistnieniu przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości stanowiła istotną informację, gdyż odnosiła się do przyszłości spółki (jej dalszej działalności), która w momencie zaistnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości była zagrożona. Zaistnienie przesłanek generuje po stronie zarządzających spółką obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, natomiast postępowanie upadłościowe może prowadzić do zakończenia prowadzenia działalności.

Komisja wskazuje, że na emitentów nałożone są również obowiązki sporządzania i przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych, w tym rocznych i półrocznych. W przypadku raportów okresowych skonsolidowanych emitenci sporządzają m.in. sprawozdania finansowe, stosownie do wymogów przedstawionych w MSR. Spółki po podjęciu przez organ zatwierdzający stosownej decyzji w tym przedmiocie również jednostkowe sprawozdania finansowe sporządzają zgodnie z przepisami MSR. Ogranicza to dowolność prezentowania danych finansowych przez spółki, polegającą na wybieraniu informacji, które podlegają publikacji przy jednoczesnym pominięciu innych, np. informacji niekorzystnych dla spółki. Celem sprawozdań finansowych jest dostarczanie informacji o sytuacji finansowej, wynikach działalności oraz zmianach sytuacji finansowej jednostki, które będą użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu decyzji gospodarczych, w oparciu o historyczne wydarzenia. Ponadto sprawozdania finansowe powinny umożliwić ich odbiorcom porównanie danych finansowych podmiotu w stosunku do wyników historycznych. Sprawozdania finansowe sporządzone w takim celu odpowiadają podstawowym potrzebom większości użytkowników. Ilustrują także sposób, w jaki kierownictwo jednostki zarządza nią oraz odpowiedzialność kierownictwa za powierzone mu zasoby finansowe. W ocenie Komisji raporty okresowe przedstawiają kompleksowy obraz emitenta i są dla uczestników rynku kapitałowego podstawowym źródłem wiarygodnych danych na temat jego kondycji finansowej. Umożliwiają dokonanie analizy porównawczej w okresach sprawozdawczych, co pozwala ocenić sytuację finansową, w jakiej znajduje się dana spółka lub porównać ją z sytuacją innych spółek. Informacje, które powinien zawierać każdy raport okresowy, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu o informacjach bieżących i okresowych. Niemniej jednak emitenci przygotowujący raporty okresowe, obowiązani są uwzględniać nie tylko dyspozycje przepisów, w których wymieniono informacje, jakie powinny być zamieszczone w raporcie okresowym. Obowiązek informacyjny z art. 56 ustawy o ofercie należy rozpatrywać wraz z ogólnymi dyrektywami dotyczącymi raportów bieżących i okresowych, wynikającymi z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych. Zgodnie z tymi przepisami raporty bieżące i okresowe powinny być sporządzone w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny tak, aby informacje w nich zawarte oddawały rzeczywisty obraz opisywanego zdarzenia oraz respektowane było prawo uczestników rynku do pełnej i prawdziwej informacji o emitentach i instrumentach finansowych. W przypadku, gdy specyfika zdarzenia, którego dotyczy dany raport bieżący lub okresowy, wymaga podania dodatkowych informacji gwarantujących jej prawdziwy, rzetelny i kompletny obraz, emitent jest obowiązany do zamieszczenia tych informacji w raporcie bieżącym lub okresowym. Tylko raporty bieżące i okresowe sporządzone z uwzględnieniem ww. wskazówek stanowią realizację obowiązku informacyjnego. Spółki zaś sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR powinny kierować się zasadami z nich wynikającymi, w szczególności z par. 15 MSR 1, odnoszącymi się do prezentacji tych sprawozdań. Wskazany paragraf nakazuje rzetelność w przedstawieniu sytuacji finansowej, efektywności finansowej i przepływów pieniężnych, która uwarunkowana jest przez wierne odzwierciedlenie efektów transakcji, innych zdarzeń i warunków zgodnie z definicjami i przesłankami ujmowania aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów. Po stronie emitentów leży obowiązek sprostania wymogom regulacji krajowych, jak i unijnych, odnoszących się do sprawozdawczości finansowej.

Nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych związanych ze sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych i sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności emitenta i grupy kapitałowej emitenta, odnoszące się do kwestii zaprezentowania istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności, oraz zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań i tworzenia rezerw, w ocenie Komisji były na tyle istotne, że wpłynęły negatywnie na czytelność obrazu sytuacji spółki prezentowanego w raportach okresowych za rok 2011 lub za I półrocze roku obrotowego 2012. Jedynie dostęp do rzetelnej, kompletnej, zawierającej dane zarówno korzystne, jak i niekorzystne dla spółki, sporządzonej zgodnie z prawem (w tym z obowiązującymi zasadami rachunkowości) informacji na temat sytuacji finansowej i efektywności finansowej emitenta umożliwia uczestnikom rynku kapitałowego podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych.

Przy wymierzaniu kary pieniężnej Komisja uwzględniła również aktualną sytuację majątkową EPD oraz okoliczność prowadzenia wobec EPD postępowania upadłościowego z możliwością likwidacji jej majątku, jak również postawę EPD w postępowaniu.

11. Komisja jednogłośnie nałożyła na Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group karę pieniężną w wysokości 70 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

12. KNF jednogłośnie nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” SA karę pieniężną w wysokości 120 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

13. Komisja jednogłośnie nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” SA (jako następcę prawnego HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń SA) karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

14. KNF zapoznała się z informacją na temat:

• finansowania przez banki sektora budownictwa.

15. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 24 czerwca 2014 r.
• 8 lipca 2014 r.
• 22 lipca 2014 r.
• 5 sierpnia 2014 r.
• 26 sierpnia 2014 r.
• 9 września 2014 r.
• 23 września 2014 r.
• 7 października 2014 r.

_______________________________
1Pan L. Gajek nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 3 komunikatu.

Do pobrania

Komunikat z 216. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 10 czerwca 2014 r.

plik .pdf, 264,5kB
Pobierz