Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat z 208. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 4 marca 2014 r.

Data aktualizacji:

1. W dwieście ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. KNF zapoznała się z oceną wypełniania przez KDPW_CCP SA wymogów rozporządzenia EMIR dla centralnych kontrpartnerów (CCP) w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego o udzielenie KDPW_CCP SA zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP.

3. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Ireneusza Barana na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Sędziszowie,
• Pani Anity Błochowiak na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego Towarzystwo Oszczędnościowo–Pożyczkowe PA–CO–BANK w Pabianicach,
• Pana Jörn David na Członka Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital SA,
• Pana Marcina Łukasika na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Starej Białej,
• Pani Barbary Megger na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubichowie,
• Pana Tomasza Raszka na Członka Zarządu Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

4. KNF, przychylając się do wniosku strony, jednogłośnie stwierdziła wygaśnięcie decyzji KPWiG w sprawie udzielenia Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń Asset Management SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

5. Komisja jednogłośnie nałożyła na Central European Distribution Corporation z USA karę pieniężną w wysokości 800 tysięcy złotych za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych emitentów polegające na:

• nieprzekazaniu w terminie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku 2012,
• nieprzekazaniu w terminie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał roku 2012,
• nieprzekazaniu Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2012,
• nieprzekazaniu Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku 2013.

Komisja wyraża stanowisko, że wyjaśnienie uczestnikom rynku motywów rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma walor edukacyjny, ponieważ akcje CEDC były dopuszczone do obrotu na amerykańskim rynku NASDAQ oraz – na zasadzie tzw. „dual-listing” były w okresie od grudnia 2006 r. do kwietnia 2013 r., dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce. Zgodnie z przepisami ustawy o ofercie, Polska była dla CEDC państwem macierzystym na potrzeby wypełniania obowiązków informacyjnych emitentów, stąd CEDC był zobowiązany do terminowego przekazywania określonych informacji, w tym informacji bieżących i okresowych, zgodnie z polskimi przepisami, niezależnie od tego, czy przepisy prawa amerykańskiego odmiennie regulują zasady wykonywania obowiązków informacyjnych.

Celem sprawozdań finansowych jest dostarczanie informacji o sytuacji finansowej, wynikach działalności oraz zmianach sytuacji finansowej jednostki, które będą użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Z uwagi na popełnione przez Stronę naruszenia, dostęp do ww. kluczowych informacji o niej został znacząco ograniczony. Spółka bowiem dwukrotnie nie przekazała w terminie raportów okresowych (raportu półrocznego za I półrocze roku 2012 i raportu kwartalnego za III kwartał roku 2012) oraz dwukrotnie nie przekazała stosownych raportów w ogóle (raportu rocznego za rok 2012 i raportu kwartalnego za I kwartał roku 2013), w okresie posiadania statusu spółki publicznej, której akcje były dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, brak terminowego podawania inwestorom aktualnych informacji finansowych o CEDC miał miejsce w okresie bezpośrednio poprzedzającym anulowanie akcji tej spółki, notowanych na warszawskiej giełdzie, a zatem inwestorzy zostali pozbawieni informacji, które mogłyby im pozwolić na podjęcie świadomej decyzji, np. o wycofaniu się z inwestowania w CEDC. Stąd Komisja podjęła decyzję o nałożeniu na CEDC kary pieniężnej w wysokości 800 tysięcy złotych.

6. Komisja jednogłośnie nałożyła na Rafako SA karę pieniężną w wysokości 500 tysięcy złotych za niewykonanie obowiązków informacyjnych emitentów w związku z nieprzekazaniem KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany ani do publicznej wiadomości informacji poufnej, powstałej najpóźniej w dniu 13 października 2011 r., o gotowości PBG SA do podjęcia rozmów na temat transakcji nabycia przez Rafako SA znacznego pakietu akcji spółki Energomontaż-Południe SA (dalej EPG), której dokonano w dniu 20 grudnia 2011 r.

Komisja zwraca uwagę emitentów, że nie tylko zawarcie umowy, ale również okoliczności lub zdarzenia poprzedzające podpisanie kontraktu mogą stanowić informacje poufne. Jeżeli bowiem informacja dotyczy procesu, który odbywa się w kilku etapach, to każdy z tych etapów oraz cały proces może być uznany za informację o charakterze precyzyjnym. Powyższe jest zgodne z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który w jednym z wyroków1, podkreślił, że w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który ma na celu doprowadzenie do wystąpienia określonego wydarzenia, informację precyzyjną stanowić może nie tylko to wydarzenie, lecz również etapy pośrednie tego procesu, które są związane z urzeczywistnieniem tego wydarzenia. Ponadto w przypadku, gdy informacja ta ma charakter cenotwórczy (jej treść pozwala na przedstawienie prognozy dotyczącej potencjalnego wpływu jej upublicznienia na cenę instrumentu finansowego), należy dokonać oceny spełniania przez taką informację kryteriów informacji poufnej. Mając na uwadze powyższe okoliczności uzasadnionym jest wniosek, iż zarząd Rafako, zamierzając nabyć znaczny pakiet akcji EPD od PBG, podjął pewne czynności, które do tego zmierzały (w tym wystosował propozycję do PBG). Jednakże wskazana decyzja zarządu Rafako (o nabyciu akcji EPD) uzyskała charakter informacji poufnej w chwili, gdy druga strona potencjalnej transakcji wyraziła gotowość do podjęcia rozmów w sprawie transakcji.

Zdaniem Komisji wskazana informacja spełniała wszystkie kryteria informacji poufnej wynikające z art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, bowiem dotyczyła bezpośrednio emitenta (nabycia przez niego znacznego pakietu akcji EPD), spełniała warunek precyzyjności wskazując na zaistniałe okoliczności, tj. wyrażenie przez PBG gotowości do podjęcia rozmów na temat transakcji sprzedaży akcji EPD, a także miała charakter  cenotwórczy.

Ponadto zidentyfikowana przez Komisję w sprawie informacja poufna miała znaczenie dla inwestorów, gdyż ewentualne dojście do skutku transakcji nabycia pakietu akcji EPD po stronie Rafako stanowiłoby istotną dla grupy kapitałowej Rafako zmianę w jej strukturze. Inwestorzy bowiem mogli zasadnie oczekiwać konsolidacji Rafako z EPD, która ze względu na prowadzoną działalność wzmocniłaby grupę kapitałową Rafako, wpływając tym samym na jej rozwój i odbiór przez inwestorów, a co stanowiłoby przejawy tzw. efektu synergii przedsięwzięcia. Zaznaczyć bowiem należy, iż obie spółki (EPD i Rafako) prowadziły działalność w tej samej branży (energetycznej), co mogło sugerować, że połączenie obu spółek działających w branży energetycznej, ich mocy produkcyjnych i zasobów usługowych wpłynie na zwiększenie potencjału grupy kapitałowej Rafako.

Wskazać należy, iż w przypadku Rafako SA rynek został poinformowany o zawarciu umowy dotyczącej nabycia znacznego pakietu akcji EPD od PBG tuż po dacie jej podpisania, a informacja ta uznana została przez wskazaną spółkę za informację bieżącą o podpisaniu znaczącej umowy (raport bieżący nr 54/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.).

7. KNF jednogłośnie nałożyła na Trigon Dom Maklerski SA karę pieniężną w wysokości 500 tysięcy złotych za naruszenie art. 98a ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi poprzez uchybienie obowiązkom spełniania wymogów w zakresie adekwatności kapitałowej w dniach 28 – 30 grudnia 2011 r.

Decydując się na zastosowanie wobec Trigon Domu Maklerskiego SA kary pieniężnej Komisja miała na względzie przede wszystkim wagę przepisów prawa, których naruszenie zostało wykazane w toku niniejszego postępowania. Przestrzeganie regulacji w zakresie utrzymywania kapitałów nadzorowanych na poziomie określonym przez wskaźniki adekwatności kapitałowej jest bezwzględnym obowiązkiem domu maklerskiego, od którego ustawodawca nie przewidział żadnych wyjątków. Postępowanie zgodne z przepisami prawa określającymi normy adekwatności kapitałowej stanowi jednocześnie jeden z najważniejszych obowiązków dom maklerskiego, mający na celu ochronę klientów domu maklerskiego.

8. Komisja jednogłośnie nałożyła na trzech członków zarządu jednego z banków spółdzielczych kary pieniężne w wysokości odpowiednio 20 tysięcy złotych, 7 tysięcy złotych oraz 6 tysięcy złotych za nieprzekazanie KNF, w wyznaczonym terminie, informacji niezbędnych do aktualizacji oceny nadanej w ramach procesu BION (badania i oceny nadzorczej), według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r., co stanowiło naruszenie art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo bankowe.  

9. KNF jednogłośnie obniżyła, z 500 tysięcy złotych do 400 tysięcy złotych, karę pieniężną nałożoną w dniu 8 listopada 2011 r. na Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych za naruszenie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, w związku z ustalaniem składki ubezpieczeniowej w wysokości nie odzwierciedlającej ryzyka ubezpieczeniowego, wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej.

Obniżając wysokość kary KNF uwzględniła fakt, że TUW SKOK zaprzestało oferowania produktu ubezpieczeniowego, z funkcjonowaniem którego związane było stwierdzone w toku postępowania naruszenie przepisów prawa.

10. KNF jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji w 2013 r.

11. Komisja jednogłośnie zezwoliła spółce Barlinek SA na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 21 marca 2014 r.

12. Kolejne posiedzenie Komisji jest zaplanowane na:

• 18 marca 2014 r.

_______________________________
1Wyrok ETS z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie C-19/11 Markus Geltl przeciwko Daimler AG, http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&jur=C,T,F&num=C-19/11&td=ALL

Do pobrania

Komunikat z 208. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 4 marca 2014 r.

plik .pdf, 238,6kB
Pobierz