Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie banków objętych przeglądem jakości aktywów

Data aktualizacji:

W związku z wydanymi przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) rekomendacjami dotyczącymi przeglądów jakości aktywów (Recommendations on asset quality reviews) oraz w kontekście przeprowadzanego przez Europejski Bank Centralny przeglądu jakości aktywów (Asset Quality Review – AQR) największych banków ze strefy euro, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że analogiczną analizą zostaną objęte wybrane banki działające w Polsce.

Celem europejskiego przeglądu jest zapewnienie w krajach członkowskich UE przejrzystości i jednolitego podejścia do oceny ryzyka aktywów w instytucjach kredytowych, w tym szacowania wysokości odpisów aktualizujących ekspozycji kredytowych. W ramach przeglądu jakości aktywów, bazując na zharmonizowanych definicjach ekspozycji zagrożonych (non-performing exposures) oraz restrukturyzacji (forbearance1) , zostaną zbadane aktywa banków (krajowe i zagraniczne ekspozycje bilansowe oraz pozabilansowe) na datę 31 grudnia 2013 r.

Kryteria wyboru przez UKNF banków z Polski są analogiczne jak w przypadku europejskich stress testów, tzn. w ćwiczeniu wezmą udział podmioty zależne od europejskich banków objętych AQR oraz banki wskazane przez UKNF spełniające w szczególności przynajmniej jedno z kryteriów: bank systemowo istotny lub bank giełdowy lub bank kwotujący stawki WIBOR/WIBID2.

Lista banków z Polski objętych przeglądem jakości aktywów:

• Alior Bank SA,
• Bank BPH SA,
• Bank Gospodarki Żywnościowej SA,
• Bank Handlowy w Warszawie SA,
• Bank Millennium SA,
• Bank Ochrony Środowiska SA,
• Bank Polska Kasa Opieki SA,
• Bank Zachodni WBK SA,
• BNP Paribas Bank Polska SA,
• Deutsche Bank Polska SA,
• Getin Noble Bank SA,
• ING Bank Śląski SA,
• mBank SA,
• Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO Bank Polski),
• Raiffeisen Bank Polska SA.

Czynności kontrolne na miejscu w bankach, realizowane w ramach przeglądu jakości aktywów, rozpoczną się w kwietniu 2014 r.,  natomiast zakończenie badania planowane jest w lipcu 2014 r.

Wyniki przeglądu jakości aktywów stanowić będą wkład do europejskich stress testów przeprowadzanych przez UKNF, których rezultaty zostaną podane do publicznej wiadomości przez banki oraz UKNF.

Łącznie udział ww. banków biorących udział w ćwiczeniu w aktywach sektora bankowego w Polsce wynosi około 72%, a w aktywach sektora banków komercyjnych (bez banków spółdzielczych) – około 79%.

KNF nie wyklucza objęcia badaniem jakości aktywów dodatkowo innych banków w przypadku, gdyby było to uzasadnione realizacją celów nadzoru nad sektorem bankowym.

_______________________________
1Na podstawie projektu Implementing Technical Standards (ITS) on supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures (EBA/ITS/2013/03).
2Z wyjątkiem Banku Gospodarstwa Krajowego jako wyłączonego spod unijnych dyrektyw bankowych.

Do pobrania

Komunikat w sprawie banków objętych przeglądem jakości aktywów

plik .pdf, 167,2kB
Pobierz