Komunikat ze 163. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 11 września 2012 r.

data aktualizacji

11 września 2012 r.
 

1. W sto sześćdziesiątym trzecim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego1,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej2,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. KNF przyjęła skierowaną do banków Rekomendację J dotyczącą zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach.

Ze względu na znaczny rozwój rynku nieruchomości, wzrost udziału kredytów zabezpieczonych hipotecznie w portfelach banków oraz charakter ryzyka generowanego przez tego rodzaju ekspozycje kredytowe, zarządzanie ryzykiem wynikającym z zaangażowania w kredyty zabezpieczone na nieruchomościach nabiera szczególnego znaczenia. Rekomendacja zawiera rozwiązania, które przyczynią się do poprawienia standardów rynkowych w tym zakresie.

Główne z wprowadzonych zmian w Rekomendacji J to:

• objęcie postanowieniami Rekomendacji J banków, w których udział ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie we własnych portfelach kredytowych przekracza 10%, 
• rekomendowanie jednolitych standardów gromadzenia, przetwarzania i udostępniania w wiarygodnych bazach, danych o rynku nieruchomości,
• opisanie zbioru cech identyfikujących nieruchomości, które należy gromadzić w bazie,
• rekomendowanie stosowania statystycznych modeli oceny ryzyka zmiany wartości zabezpieczeń na nieruchomościach w przypadku banków istotnie zaangażowanych w tak zabezpieczone kredyty.

Rekomendację J stosuje się odpowiednio wobec oddziałów instytucji kredytowych.
Zalecenia wejdą w życie z dniem 1 października 2013 r., z wyjątkiem rekomendacji 11 i 12, które będą obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2014 r.

Wyniki głosowania KNF: 5 głosów za (Pan W.Kwaśniak, Pan L.Gajek, Pan W.Koziński, Pan L.Kotecki, Pan J.Męcina) i 1 głos wstrzymujący się (Pan J.Pruski).

PDF Icon-WLASCIWA Tekst nowej Rekomendacji J.

3. Komisja jednogłośnie uznała, że nie zachodzą przesłanki do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego połączenia Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” SA i HDI Asekuracja Towarzystwa Ubezpieczeń SA.

4. KNF jednogłośnie udzieliła zgody Idea Premium Specjalistycznemu Funduszowi InwestycyjnemuOtwartemu na odkupywanie jednostek uczestnictwa w ratach w okresie od dnia 17 września 2012 r. do dnia 16 marca 2013 r., przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji.  

Jednocześnie Komisja zobowiązała Idea Premium SFIO do spełnienia następujących warunków.

5. Komisja jednogłośnie odmówiła udzielenia Domowi Maklerskiemu Cinkciarz.pl SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej ze względu na niespełnianie wymogów określonych w przepisach ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

6. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pani Anny Kozłowskiej na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipnie,
• Pana Pawła Pawłowskiego na Prezesa Zarządu SGB – Banku SA,
• Pani Aleksandry Wiśnickiej na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Chorzelach.

7. Komisja jednogłośnie nałożyła na Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA karę pieniężną w wysokości 250 tysięcy złotych za rażące naruszenie interesu członków Nordea OFE poprzez nienależyte sprawowanie nadzoru nad inwestycjami własnymi pracowników PTE, w wyniku czego w latach 2007 – 2008 dwóch pracowników PTE uczestniczących w procesie inwestycyjnym OFE inwestowało jednocześnie na własny rachunek w akcje tych samych spółek publicznych, które znajdowały się w portfelu funduszu, co stanowiło konflikt interesów.

8. KNF jednogłośnie nałożyła na Mispol SA karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych za niewykonanie w terminie obowiązków informacyjnych emitentów polegające na nieprzekazaniu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, do publicznej wiadomości, KNF i spółce prowadzącej rynek regulowany:

• raportu bieżącego o sporządzeniu prognozy wyników finansowych na 2010 r.,
• informacji o podjęciu w dniu 9 czerwca 2011 r. decyzji o złożeniu wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS poprzez wykreślenie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K i L oraz o podjęcie z urzędu postępowania mającego na celu wykreślenie ww. podwyższenia kapitału zakładowego, która stanowi znaczącą zmianę informacji poufnej przekazanej raportem nr 43/2010 w dniu 15 grudnia 2010 r.,
• informacji o złożeniu w dniu 13 czerwca 2011 r. wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS poprzez wykreślenie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K i L oraz o podjęcie z urzędu postępowania mającego na celu wykreślenie ww. podwyższenia kapitału zakładowego, która stanowi znaczącą zmianę informacji poufnej przekazanej raportem nr 43/2010 w dniu 15 grudnia 2010 r.

9. Komisja jednogłośnie nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW  karę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Naruszenie tego rodzaju zostało stwierdzone w działalności towarzystwa po raz drugi.

10. KNF jednogłośnie przekazała do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec Rovese SA w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej w związku z podejrzeniem naruszenia przez spółkę obowiązków informacyjnych w związku z realizacją transakcji nabycia akcji oraz udziałów w spółkach ZAO Syzranska Keramika z Rosji, OOO Pilkington’s East z Rosji, OOO Opoczno RUS z Rosji, Pilkington’s Manufacturing Ltd. z Wielkiej Brytanii oraz Meissen Keramik GmbH z Niemiec, w szczególności w zakresie informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej przejmowanych podmiotów.

PDF Icon-WLASCIWA Tekst uchwały KNF.

11. KNF jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

• Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”.

12. Komisja zapoznała się z informacją na temat:

• sytuacji banków w I kwartale br.

13. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 25 września 2012 r.
• 9 października 2012 r.
• 19 października 2012 r.
• 6 listopada 2012 r.
• 20 listopada 2012 r.
• 4 grudnia 2012 r.
• 20 grudnia 2012 r.
• 8 stycznia 2013 r.

 

_________________________________

1 Pan W. Koziński nie brał udziału w omawianiu sprawy opisanej w pkt 12 komunikatu.
2 Pan J. Męcina nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 10 komunikatu.

PDF Icon-WLASCIWApobierz komunikat