Komunikat ze 162. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28 sierpnia 2012 r.

data aktualizacji

28 sierpnia 2012 r.


1. W sto sześćdziesiątym drugim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego1,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów.

2. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Tomasza Mozera na Prezesa Zarządu Pekao Banku Hipotecznego SA2,
• Pana Dariusza Poniewierki na Prezesa Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA,
• Pani Magdaleny Rokosz na Członka Zarządu DZ BANK Polska SA,
• Pana Tomasza Stankiewicza na Członka Zarządu Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA,
• Pani Anny Włodarczyk – Moczkowskiej na Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń SA.

3. Komisja jednogłośnie udzieliła zgody na dokonanie zmian w składzie Zarządu BondSpot SA polegającej na powołaniu w skład Zarządu Pana Roberta Kwiatkowskiego i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu.   

4. KNF jednogłośnie nałożyła na Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 25 tysięcy złotych za:

• niewypłacenie w ustawowym terminie dziewiętnastu odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
• niewywiązanie się w trzech przypadkach w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

Naruszenie tego rodzaju zostało stwierdzone w działalności towarzystwa po raz trzeci.


5. Komisja jednogłośnie nałożyła na Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie jedenastu odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

6. KNF jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

• MetLife Amplico Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

7. KNF, przychylając się do wniosku strony, jednogłośnie uchyliła swoją decyzję z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wpisu Jonak Doradztwo sp. z o.o. (poprzednia nazwa: Silkroute Securities (Polska) sp. z o.o.) do rejestru agentów firm inwestycyjnych.

8. Komisja zapoznała się z informacjami na temat:

• polityki nadzorczej wobec oddziałów banków krajowych w krajach Unii Europejskiej,
• oprocentowania nowych umów złotowych w bankach,
• wytycznych dotyczących procesu walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymów kapitałowych w bankach,
• udziału krajowych podmiotów nadzorowanych w europejskich konglomeratach finansowych,
• funkcjonowania europejskich urzędów nadzoru w I półroczu 2012 r.

9. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 11 września 2012 r.
• 25 września 2012 r.
• 9 października 2012 r.

_________________________________

1 Pan W.Kwaśniak na własny wniosek był wyłączony od udziału w sprawie opisanej w pkt 2a komunikatu.
2 Pan W.Kwaśniak na własny wniosek był wyłączony od udziału w sprawie opisanej w pkt 2a komunikatu.