Komunikat ze 161. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2012 r.

data aktualizacji

7 sierpnia 2012 r.

1. W sto sześćdziesiątym pierwszym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej1,

2. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pani Elżbiety Budzyńskiej na Członka Zarządu Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Unilever Polska SA,
• Pana Adama Miczajki na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku,
• Pani Ilony Ochocińskiej na Członka Zarządu Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Nestle Polska SA.

3. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie przez NWAI Dom Maklerski SA działalności maklerskiej w zakresie:

• wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
• zarządzania portfelami instrumentów finansowych.

4. KNF jednogłośnie nałożyła na MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 20 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie dwudziestu dwóch odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Naruszenie tego rodzaju zostało stwierdzone w działalności towarzystwa po raz trzeci.

5. Komisja jednogłośnie nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ karę pieniężną w wysokości 3 tysięcy złotych za:

• niewypłacenie w ustawowym terminie pięciu odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
• niewywiązanie się w jednym przypadku w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

6. KNF jednogłośnie zezwoliła Domowi Maklerskiemu TMS Brokers SA na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 31 sierpnia 2012 r.

7. Komisja zapoznała się z informacjami na temat:

• procesu BION towarzystw funduszy inwestycyjnych za 2011 r.,
• źródeł finansowania i zaangażowania polskiego sektora bankowego w USD,
• postępowań karnych toczących się wobec członków zarządów banków spółdzielczych.

8. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 28 sierpnia 2012 r.
• 11 września 2012 r.
• 25 września 2012 r.
• 9 października 2012 r.

_____________________________________

1Pan J. Męcina nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2b, 4 i 5 komunikatu.