Komunikat ze 160. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 27 lipca 2012 r.

data aktualizacji

27 lipca 2012 r.

1. W sto sześćdziesiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego1,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Komisja jednogłośnie uchyliła zakaz wykonywania przez Coöperatieve Centrale Raiffeisen – Boerenleenbank BA z Holandii, bezpośrednio i za pośrednictwem Rabobank International Holding BV z Holandii, prawa głosu z akcji Banku Gospodarki Żywnościowej SA (BGŻ) w liczbie uprawniającej do wykonywania 50% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy BGŻ.

Wniosek został złożony w związku z przekroczeniem przez Rabobank International Holding BV w maju 2012 r. progu 50% bezpośredniego udziału w prawach głosu na WZA BGŻ bez wymaganego przepisami prawa uprzedniego zawiadomienia KNF, co stanowiło naruszenie art. 25 ust. 1 Prawa bankowego. Zgodnie z art. 25l Prawa bankowego, z akcji tych nie mogło być wykonywane prawo głosu.

Oceniając wniosek, KNF wzięła w szczególności pod uwagę plan działalności banku oraz złożone przez inwestorów zobowiązania dotyczące ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem.

3. KNF jednogłośnie udzieliła zgody na zawieszenie odkupywania jednostek uczestnictwa Idea Premium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego od dnia 31 lipca 2012 r. do dnia 16 września 2012 r.

Jednocześnie Komisja zobowiązała Idea Premium SFIO m.in. do:

• informowania uczestników lub potencjalnych uczestników funduszu przy zbywaniu jednostek uczestnictwa o zawieszeniu odkupywania jednostek uczestnictwa, przyczynach tego zawieszenia, o terminie wznowienia odkupywania jednostek uczestnictwa oraz o tym, że do dnia wznowienia odkupywania jednostek uczestnictwa nie będzie możliwa realizacja zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu,

• niezwłocznego dokonania weryfikacji wartości wszystkich składników aktywów i zobowiązań funduszu, w uzgodnieniu z biegłym rewidentem i depozytariuszem funduszu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o rachunkowości,

• niezwłocznego podjęcia wszelkich działań zmierzających do zapewnienia sprawnego odkupywania jednostek uczestnictwa na żądanie uczestników od dnia wznowienia odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu, ze szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników funduszu,

• dokonania zmiany statutu funduszu w zakresie dotyczącym utworzenia rady inwestorów funduszu oraz ogłoszenia tych zmian w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji,

• statut funduszu powinien przewidywać, że:

    - uczestnicy reprezentujący łącznie ponad 5% ogólnej liczby jednostek uczestnictwa funduszu mają prawo wyboru wspólnego przedstawiciela do rady inwestorów,
 
    - w okresie zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu posiedzenia rady inwestorów zwoływane są na każde żądanie członka rady inwestorów,

• zapewnienia w okresie zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu, wszelkich niezbędnych warunków organizacyjnych i technicznych umożliwiających wybór wspólnego przedstawiciela uczestników funduszu do rady inwestorów przez uczestników zgłaszających zamiar wyboru takiego przedstawiciela oraz do zapewnienia uczestnikom ciągłego dostępu do wszystkich informacji w tym zakresie, w tym wyznaczenia osób do kontaktu z uczestnikami funduszu,

• wyznaczenia terminu pierwszego posiedzenia rady inwestorów nie później niż w ciągu 3 dni od dnia, w którym co najmniej trzech uczestników posiadających jednostki uczestnictwa reprezentujące ponad 5 % ogólnej liczby jednostek uczestnictwa lub przedstawiciele uczestników posiadających mniej niż 5% ogólnej liczby jednostek uczestnictwa, którzy mają prawo wyboru wspólnego przedstawiciela do rady inwestorów, jeśli łącznie posiadają jednostki uczestnictwa reprezentujące ponad 5% ogólnej liczby jednostek uczestnictwa funduszu, wyrażą pisemną zgodę na uczestnictwo w radzie inwestorów.

4. Komisja jednogłośnie przekazała zagranicznym organom nadzoru informację o zamiarze prowadzenia działalności maklerskiej bez otwierania oddziału na terytorium Wielkiej Brytanii, Holandii, Luksemburga, Francji, Niemiec i Cypru przez:

• UniCredit CAIB Poland SA.

5. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 7 sierpnia 2012 r.
• 28 sierpnia 2012 r.
• 11 września 2012 r.
• 25 września 2012 r.
• 9 października 2012 r.
 _________________________________
1 Pan W.Koziński nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 4 komunikatu.