Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 159. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 17 lipca 2012

Data aktualizacji:

17 lipca 2012 r.

1. W sto pięćdziesiątym dziewiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej1.

2. KNF udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych, zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych przez:

• Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

Jednocześnie KNF udzieliła zezwolenia na utworzenie Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Wynik głosowania: 4 głosy za (Pan A.Jakubiak, Pan W.Kwaśniak, Pan L.Gajek, Pan L. Kotecki) i 1 głos wstrzymujący się (Pan J.Pruski).

3. Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie RCI Bank Polska SA i RCI Banque SA z Francji przez przeniesienie majątku RCI Bank Polska SA na RCI Banque SA.

4. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na utworzenie przez Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA:

• Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pekao.

Przedmiotem działalności funduszu będzie prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Funkcję banku depozytariusza będzie pełnił Bank Handlowy w Warszawie SA. Zezwolenie na utworzenie funduszu jest równoznaczne z zatwierdzeniem jego statutu. Fundusz nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru funduszy prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
Jednocześnie Komisja jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu Pekao Pioneer Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

5. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Stanisława Kolasińskiego na Członka Zarządu Banku Ochrony Środowiska SA,
• Pana Michaela Lösche na Członka Zarządu Concordia Polska Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych,
• Pana Wiesława Szermacha na Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „Polisa – Życie” SA,
• Pana Andrzeja Zadrożnego na Członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „Polisa – Życie” SA.

6. KNF jednogłośnie2 odmówiła udzielenia zezwolenia na powołanie:

• Pana Gabriela Głuska na Członka Zarządu Pocztylion – Arka Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA

7. Komisja jednogłośnie nałożyła na Petrolinvest SA karę pieniężną w wysokości 400 tysięcy złotych za nieprawidłowe wykonanie obowiązków informacyjnych emitentów polegające na:

• nienależytym sporządzeniu raportów bieżących nr 40/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. oraz nr 20/2010 z dnia 18 marca 2010 r., w których spółka poinformowała o zawarciu umów z zagranicznymi inwestorami, mającymi zapewnić spółce finansowanie w drodze subskrypcji jej akcji.

8. KNF jednogłośnie zezwoliła na nabycie jednej akcji Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” SA przez:

• Dalkia Polska SA.

9. Komisja jednogłośnie zezwoliła Mondi Świecie SA na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 7 sierpnia 2012 r.

10. KNF jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

• Otwartego Funduszu Emerytalnego Warta.

11. Komisja, przychylając się do wniosku strony, jednogłośnie uchyliła decyzję KPWiG z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych:

• BNP Paribas Bank Polska SA.

12. KNF jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie określenia zasad wyboru firmy inwestycyjnej, do której Komisja Nadzoru Finansowego nakazuje przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków papierów wartościowych, rachunków zbiorczych i rachunków pieniężnych.

13. KNF zapoznała się z informacją o:

• pracach w ramach projektu Wypłacalność II,
• stanie sektora ubezpieczeń po I kwartale br.

14. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 27 lipca 2012 r.
• 7 sierpnia 2012 r.
• 28 sierpnia 2012 r.
• 11 września 2012 r.
• 25 września 2012 r.
• 9 października 2012 r.

_________________________________

1 Pan J.Pruski był wyłączony od udziału w sprawie opisanej w pkt 6 komunikatu.
2 Pan J.Pruski był wyłączony od udziału w sprawie opisanej w pkt 6 komunikatu.

Do pobrania

Komunikat ze 159. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 17 lipca 2012

plik .pdf, 181,2kB
Pobierz