Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 153. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 17 kwietnia 2012 r.

Data aktualizacji:

17 kwietnia 2012 r.

1. W sto pięćdziesiątym trzecim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pani Czesława Ostrowska – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej1,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Raiffeisen–Landesbanken–Holding GmbH z Austrii, za pośrednictwem Raiffeisen Bank International AG z Austrii i Raiffeisen Bank Polska SA, akcji Polbank EFG SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.

Oceniając rękojmię wykonywania obowiązków akcjonariusza w sposób należycie zabezpieczający interesy klientów banku i zapewniający bezpieczeństwo depozytów, KNF wzięła w szczególności pod uwagę plan działalności banku oraz złożone przez inwestora zobowiązania dotyczące ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem, w zakresie m.in. ewentualnego wsparcia kapitałowego, polityki dywidendowej, wyeliminowania wewnętrznej konkurencji między podmiotami z grupy na rynku polskim oraz wprowadzenia akcji połączonego banku do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nie później niż do dnia 30 czerwca 2016 r. (przy czym ich płynność będzie utrzymywana na poziomie co najmniej 15%), a w zakresie akcji Raiffeisen Bank International AG ewentualnego wprowadzenia akcji do notowań na GPW w Warszawie do dnia 30 czerwca 2018 r., a jeżeli byłoby to niemożliwe, zwiększenie free float akcji Raiffeisen Bank Polska SA do co najmniej 25%.

3. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Private Financial Holdings Limited z Bermudów, za pośrednictwem EFG Eurobank Ergasias SA z Grecji, akcji Raiffeisen Bank Polska SA w liczbie powodującej przekroczenie 10% głosów na walnym zgromadzeniu, nie powodującej jednak przekroczenia 20% głosów na walnym zgromadzeniu.

4. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez:

• Athena Investments Dom Maklerski SA.

5. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie przez BNP Paribas Bank Polska SA działalności maklerskiej w zakresie:

• przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
• doradztwa inwestycyjnego.

6. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Jarosława Górskiego na Członka Zarządu BRE Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji SA.

7. Komisja jednogłośnie nałożyła na Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group karę pieniężną w wysokości 300 tysięcy złotych za naruszenie ustawowych obowiązków informacyjnych wobec Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) polegające na nie przekazaniu i nieterminowym przekazaniu informacji, o których mowa w art. 102 ust. 2, 3 i 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

8. KNF jednogłośnie nałożyła na Apator SA karę pieniężną w wysokości 150 tysięcy złotych za niewykonanie obowiązku informacyjnego spółki publicznej, które polegało na:

• nieprzekazaniu do publicznej wiadomości, KNF i spółce prowadzącej rynek regulowany w ustawowym terminie tj. niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji, informacji poufnej o zawieraniu przez spółkę i jej spółki zależne w latach 2008 – 2009 terminowych transakcji walutowych, niosących ryzyko znacznej straty lub istotnie je zwiększającej, w zakresie w jakim w terminach ich zawierania przekraczały one planowane wpływy w walucie obcej i mogących mieć istotny wpływ na jednostkowy lub skonsolidowany wynik finansowy emitenta.

9. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia przez Old Mutual Europe GmbH z Niemiec akcji Skandia Życie Towarzystwa Ubezpieczeń SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.

10. KNF jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

• Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”.

11. Komisja zapoznała się z informacją o:

• indywidualnych kontach emerytalnych w 2011 r.

12. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 8 maja 2012 r.
• 22 maja 2012 r.
• 5 czerwca 2012 r.
• 19 czerwca 2012 r.
• 3 lipca 2012 r.

_____________________________________

1 Pani Cz. Ostrowska nie brała udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 4 –11 komunikatu.

Do pobrania

Komunikat ze 153. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 17 kwietnia 2012 r.

plik .pdf, 181,3kB
Pobierz