Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 151. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 20 marca 2012 r.

Modification date:

  20 marca 2012 r.

1. W sto pięćdziesiątym pierwszym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego1,
• Pan Maciej H. Grabowski – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. KNF zapoznała się z notyfikacją w sprawie utworzenia oddziału na terytorium Polski przez instytucję kredytową z Luksemburga:

• Industrial and Commercial Bank of China (Europe) SA.

KNF jednogłośnie podjęła przy tym decyzję w sprawie wskazania warunków w interesie dobra ogólnego, które oddział będzie obowiązany spełniać prowadząc działalność na terytorium Polski. Wskazane przez KNF warunki dotyczą zobowiązania ICBC (Europe) SA do:

• informowania klienta, przed zawarciem umowy i najpóźniej z chwilą złożenia oferty, w sposób jednoznaczny i potwierdzony przez klienta, o faktach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa depozytów gromadzonych przez ICBC (Europe) SA w związku z prowadzeniem działalności na terytorium Polski przez oddział, m.in. o:
- sprawowaniu nadzoru nad działalnością oddziału z punktu widzenia jego wypłacalności przez władze nadzorcze z Luksemburga,
- sposobie gwarantowania gromadzonych depozytów przez luksemburski system gwarancyjny,
- sposobie i miejscu przechowywania gromadzonych środków, stosowanych zabezpieczeniach i zasadach wypłaty środków,
- danych teleadresowych umożliwiających klientom bezpośredni – fizyczny kontakt z oddziałem, 
- miejscu przechowywania i przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową, 
- możliwości wnioskowania o informacje na temat regulacji prawnych dotyczących działalności ICBC (Europe) SA i jego oddziału w Polsce oraz kodeksów dobrych praktyk, którym podlega ICBC (Europe) SA,
• zapewnienia, aby przekazy reklamowe lub marketingowe nie wprowadzały odbiorców w błąd co do ww. informacji,
• udostępniania do publicznej wiadomości w języku polskim treści sprawozdań finansowych bezzwłocznie po ich zatwierdzeniu, a także informacji o podjętych wobec tej instytucji kredytowej przez właściwą władzę w kraju jej siedziby działaniach nadzorczych w zakresie podlegającym w tym kraju ujawnieniu,
• powstrzymania się od arbitrażu regulacyjnego,
• zapewnienia, aby wszelkie powództwa cywilnoprawne dotyczące zawartych umów poddawane były rozstrzygnięciom sądów polskich na takich samych warunkach, jak powództwa dotyczące umów zawieranych przez banki krajowe,
• stosowania się do wskazań KNF dotyczących prowadzenia działalności przez oddział w sposób zgodny z interesem dobra ogólnego, a w szczególności dotyczących ochrony dóbr konsumenta, zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, a także zapobieżenia naruszeniom prawa lub wzrostowi ryzyka systemowego w sektorze finansowym.

3. Komisja zapoznała się z notyfikacją w sprawie utworzenia oddziału na terytorium Polski przez instytucję kredytową z Wielkiej Brytanii:

• Vanquis Bank Limited.

KNF jednogłośnie podjęła przy tym decyzję w sprawie wskazania warunków w interesie dobra ogólnego, które oddział będzie obowiązany spełniać prowadząc działalność na terytorium Polski. Warunki nie odnoszą się do działalności depozytowej, bo ten rodzaj działalności nie został notyfikowany przez instytucję kredytową. Wskazane przez KNF warunki dotyczą zobowiązania Vanquis Bank Limited do:

• informowania klienta, przed zawarciem umowy i najpóźniej z chwilą złożenia oferty, w sposób jednoznaczny i potwierdzony przez klienta, o faktach istotnych z punktu widzenia interesów klientów oddziału, m.in. o:
- sprawowaniu nadzoru nad działalnością oddziału z punktu widzenia jego wypłacalności przez władze nadzorcze z Wielkiej Brytanii,
- danych teleadresowych umożliwiających klientom bezpośredni – fizyczny kontakt z oddziałem,
- miejscu przechowywania i przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową,
- możliwości wnioskowania o informacje na temat regulacji prawnych dotyczących działalności Vanquis Bank Limited i jego oddziału w Polsce oraz kodeksów dobrych praktyk, którym podlega Vanquis Bank Limited,
• zapewnienia, aby przekazy reklamowe lub marketingowe nie wprowadzały odbiorców w błąd co do ww. informacji,
• powstrzymania się od arbitrażu regulacyjnego,
• zapewnienia, aby wszelkie powództwa cywilnoprawne dotyczące zawartych umów poddawane były rozstrzygnięciom sądów polskich na takich samych warunkach, jak powództwa dotyczące umów zawieranych przez banki krajowe,
• stosowania się do wskazań KNF dotyczących prowadzenia działalności przez oddział w sposób zgodny z interesem dobra ogólnego, a w szczególności dotyczących ochrony dóbr konsumenta, zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, a także zapobieżenia naruszeniom prawa lub wzrostowi ryzyka systemowego w sektorze finansowym.


4. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie przez Dom Maklerski CONSUS SA działalności maklerskiej w zakresie:

• przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
• wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
• zarządzania portfelami instrumentów finansowych,
• oferowania instrumentów finansowych,
• przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych,
• czynności maklerskich, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych.


5. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie przez BRE Bank SA działalności maklerskiej w zakresie:

• nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych,
• oferowania instrumentów finansowych,
• świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeśli ich przedmiotem są instrumenty finansowe.

6. Komisja wyraziła zgodę na powołanie:


• Pana Richarda Gaskina na Prezesa Zarządu Banku BPH SA – wyniki głosowania: 5 głosów za (Pan A. Jakubiak, Pan W. Kwaśniak, Pan L. Gajek, Pan W. Koziński, Pan J. Pruski), 1 głos wstrzymujący się (Pan M. Grabowski),
• Pana Wilfrieda Seidela na Członka Zarządu Banku BPH SA (decyzja jednogłośna).

 
7. KNF jednogłośnie nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ karę pieniężną w wysokości 300 tysięcy złotych za naruszenie ustawowych obowiązków informacyjnych wobec Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) polegające na nie przekazaniu i nieterminowym przekazaniu informacji, o których mowa w art. 102 ust. 2, 3 i 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

8. Komisja jednogłośnie nałożyła na Pronox SA w upadłości układowej karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych za niewykonanie obowiązku informacyjnego spółki publicznej, które polegało na:

• nieprzekazaniu do publicznej wiadomości, KNF oraz spółce prowadzącej rynek regulowany informacji poufnej o podjęciu przez zarząd decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości układowej.


9. KNF jednogłośnie nałożyła na czterech członków zarządu DGA SA kary pieniężne za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną, w czasie pełnienia przez nich funkcji członków zarządu, w wysokości 80 tysięcy złotych, 50 tysięcy złotych, 5 tysięcy złotych oraz 5 tysięcy złotych.

Kary nałożone na ww. osoby są konsekwencją kary pieniężnej nałożonej przez KNF na spółkę DGA SA w dniu 4 października 2011 r.


10. Komisja jednogłośnie zmniejszyła karę pieniężną nałożoną w dniu 10 maja 2011 r. na byłego wiceprezesa zarządu Internet Group SA w upadłości likwidacyjnej z 40 tysięcy złotych do 20 tysięcy złotych za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych spółki publicznej polegające na:

• nieprzekazaniu informacji poufnej o podpisaniu w dniu 7 kwietnia 2010 r. listu intencyjnego, którego przedmiotem była współpraca na rzecz opracowania i wdrożenia planu restrukturyzacji, w ustawowym terminie, tj. niezwłocznie po zajściu zdarzenia.

Karę obniżono ze względu na sytuację finansową ukaranej osoby. Kara dla byłego wiceprezesa zarządu jest konsekwencją kary nałożonej przez KNF na spółkę w dniu 24 listopada 2010 r.


11. KNF jednogłośnie zmniejszyła karę pieniężną nałożoną w dniu 7 czerwca 2011 r. na osobę fizyczną – akcjonariusza spółki publicznej Perfect Line SA w upadłości likwidacyjnej z 20 tysięcy złotych do 2 tysięcy złotych za nieprzekazanie w ustawowym terminie zawiadomienia o czterokrotnym przekroczeniu „z dołu” i „z góry” progu 5% ogólnej liczby głosów, w porozumieniu z inną osobą, w stosunku do której istniało ustawowe domniemanie porozumienia.

Karę obniżono ze względu na sytuację finansową ukaranej osoby.


12. Komisja zapoznała się z informacjami o:

• planach finansowych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji na 2012 r.,
• otwartych funduszach emerytalnych w IV kwartale 2011 r.,
• działalności Sądu Polubownego przy KNF w 2011 r.


13. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 3 kwietnia 2012 r.
• 17 kwietnia 2012 r.
• 8 maja 2012 r.
• 22 maja 2012 r.
• 5 czerwca 2012 r.
• 19 czerwca 2012 r.
• 3 lipca 2012 r.

___________________________

1 Pan W.Koziński nie brał udziału w głosowaniu spraw opisanych w pkt 11, 12a i 12b.


 

For download

Komunikat ze 151. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 20 marca 2012 r.

file .pdf, 197,7kB
Download