Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 150. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 6 marca 2012 r.

Data aktualizacji:

1. W sto pięćdziesiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pani Czesława Ostrowska – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej1.

2. KNF uznała, że nie zachodzą przesłanki do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego połączenia InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group i Polskiego Związku Motorowego Towarzystwa Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group.

Wyniki głosowania KNF: 3 głosy za uznaniem, że nie zachodzą przesłanki do sprzeciwu (Pan A. Jakubiak, Pan W. Kwaśniak, Pan L. Gajek), 1 głos wstrzymujący się (Pan W. Koziński).

3. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na utworzenie przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA:

• ING Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

Przedmiotem działalności funduszu będzie prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych (IKE) i indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Zezwolenie na utworzenie funduszu jest równoznaczne z zatwierdzeniem jego statutu. Funkcję banku depozytariusza będzie pełnił Bank Handlowy w Warszawie SA. Fundusz nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru funduszy prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Jednocześnie Komisja jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

4. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Macieja Bergera na Członka Zarządu Nordea Polska Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA,
• Pana Jacka Koterwy na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Bystrej,
• Pana Jerzego Nowaka na Członka Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska SA,
• Pana Piotra Piaseckiego na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach,
• Pana Wojciecha Rabieja na Członka Zarządu Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA,
• Pani Urszuli Stopy – Gawlas na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej.

5. Komisja jednogłośnie przyjęła „Sprawozdanie z działalności KNF w 2011 r.”.

6. KNF jednogłośnie zezwoliła na nabycie akcji Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” SA przez:

• Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe „Betrans” sp. z o. o. (1 akcja).

7. Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

• Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA.

8. KNF zapoznała się z informacjami o:

• koncentracji klientów domów maklerskich na instrumentach oferowanych w ramach internetowych platform transakcyjnych forex.

9. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 20 marca 2012 r.
• 3 kwietnia 2012 r.
• 17 kwietnia 2012 r.
• 8 maja 2012 r.
• 22 maja 2012 r.
• 5 czerwca 2012 r.
• 19 czerwca 2012 r.
• 3 lipca 2012 r.

_______________

1 Pani Cz. Ostrowska nie brała udziału w głosowaniu sprawy opisanej w pkt 2

Do pobrania

Komunikat ze 150. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 6 marca 2012 r.

plik .pdf, 177,9kB
Pobierz