Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 148. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 7 lutego 2012 r.

Data aktualizacji:

1. W sto czterdziestym ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Maciej H. Grabowski – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pani Czesława Ostrowska – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na utworzenie przez Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA:

• Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

Przedmiotem działalności funduszu będzie prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych (IKE) i indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Funkcję banku depozytariusza będzie pełnił Bank Handlowy w Warszawie SA. Fundusz nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru funduszy prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
Jednocześnie Komisja jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

3. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pani Lidii Fido na Członka Zarządu Link4 Towarzystwa Ubezpieczeń SA,
• Pana Bartosza Kublika na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej,
• Pana Dariusza Tracza na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie.

4. Komisja jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

Co roku będzie przyznawana jedna nagroda w wysokości 15 tysięcy złotych. Prace można zgłaszać do 15 sierpnia.

5. KNF jednogłośnie nałożyła na INVISTA Dom Maklerski SA karę pieniężną w wysokości 60 tysięcy złotych za naruszenie przepisów prawa w latach 2009 – 2010 polegające na:

• utrzymywaniu wysokości nadzorowanych kapitałów poniżej poziomu określonego przepisami prawa,
• wyznaczaniu całkowitego wymogu kapitałowego niezgodnie z przepisami prawa,
• nieprzekazywaniu raportów informujących o niespełnianiu wymogów kapitałowych,
• nieprzekazywaniu raportów informujących o przekroczeniu limitu koncentracji.

6. Komisja jednogłośnie nałożyła na Intakus SA karę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych spółki publicznej polegające na:

• dokonywaniu w skonsolidowanych półrocznych i rocznych sprawozdaniach finansowych za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2011 r. wyceny zobowiązań z tytułu partycypacji i kaucji w oparciu o metodę kasową, pomimo zastrzeżeń biegłego rewidenta (co stanowi naruszenie par. 47 lit. a Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 39),
• niezamieszczaniu ujawnień dotyczących analizy wrażliwości dla ryzyka stopy procentowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2009 r. (co stanowi naruszenie par. 40 Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 7).

7. KNF jednogłośnie zezwoliła na nabycie przez KBC Verzekeringen NV 100% akcji:

• Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Warta SA.

8. Komisja przyjęła nowy „Regulamin Komisji Nadzoru Finansowego”. Zmiany wynikają ze zmian w strukturze organizacyjnej UKNF.

Wyniki głosowania: 6 głosów za (Pan A. Jakubiak, Pan W. Kwaśniak, Pan L. Gajek, Pan W. Koziński, Pan M. Grabowski, Pani Cz. Ostrowska) i 1 głos wstrzymujący się (Pan J. Pruski).

9. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 21 lutego 2012 r.
• 6 marca 2012 r.
• 20 marca 2012 r.
• 3 kwietnia 2012 r.

Do pobrania

regulamin konkursu na doktorat

plik .pdf, 305kB
Pobierz

Komunikat ze 148. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 7 lutego 2012 r.

plik .pdf, 180,1kB
Pobierz