Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Voxel SA

data aktualizacji

21 września 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Voxel SA z siedzibą w Krakowie, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii C, D1, D2, D3, E, F, G, I oraz J spółki Voxel
(oferującym jest Dom Maklerski BDM SA).