Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Rovese

data aktualizacji

20 listopada 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Rovese SA z siedzibą w Kielcach w związku z ofertą publiczną akcji serii I oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I, praw do akcji serii I oraz praw poboru akcji serii I (oferującym jest Dom Maklerski PKO BP z siedzibą w Warszawie).