Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Getin Noble Banku

data aktualizacji


Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii J i K  oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii J i K, praw do akcji serii J i K oraz praw poboru akcji serii J i K (oferującym jest NOBLE Securities SA).