Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wyroku WSA dotyczącego powołania prezesa zarządu TUnŻ SKOK

Data aktualizacji:

3 lipca 2012 r.

Wyrokiem z dnia 28 czerwca 2012 r. (sygn. akt VI SA/Wa 518/12) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił skargę Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych SA (Towarzystwo) na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 11 stycznia 2010 r. w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na powołanie Pana Grzegorza Buczkowskiego na stanowisko prezesa zarządu Towarzystwa.

Wydając zaskarżoną do WSA decyzję odmowną KNF na podstawie zebranych informacji o przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej Pana Grzegorza Buczkowskiego ustaliła, że nie daje on rękojmi prowadzenia spraw Towarzystwa w sposób należyty. Legitymowania się taką rękojmią wymaga art. 27 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

WSA oddalając skargę podzielił w ustnych motywach wyroku argumenty, jakie KNF przedstawiła w uzasadnieniu swojej decyzji. Wyrok z dnia 28 czerwca 2012 r. został wydany przez WSA po ponownym rozpatrzeniu sprawy. Pierwotnie WSA uchylił decyzję KNF, jednakże w wyniku wniesionej przez KNF skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) wyrok uchylający decyzję KNF został uchylony, a sprawa została przekazana WSA do ponownego rozpatrzenia. Wyrok WSA z dnia 28 czerwca 2012 r. jest nieprawomocny, Towarzystwu przysługuje prawo do wniesienia od niego skargi kasacyjnej do NSA.

Do pobrania

Komunikat w sprawie wyroku WSA dotyczącego powołania prezesa zarządu TUnŻ SKOK

plik .pdf, 186,7kB
Pobierz