Komunikat w sprawie wyroków NSA dot. nabycia udziałów w TUW SKOK oraz akcji w TUnŻ SKOK

data aktualizacji

20 lipca 2012 r.

W dniu 19 lipca 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wyrokami w sprawach II GSK 1006/11 oraz II GSK 1007/11 oddalił skargi kasacyjne Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (KSKOK) oraz SKOK Holding S.Á.R.L. (SKOK Holding) od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA) oddalających skargi ww. podmiotów na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego umarzające postępowania dotyczące zawiadomień o zamiarze nabycia udziałów w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych oraz akcji Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% na walnych zgromadzeniach oraz 50% kapitałów zakładowych wymienionych zakładów ubezpieczeń.

KNF po otrzymaniu zawiadomień o zamiarze nabycia udziałów oraz akcji przez KSKOK oraz SKOK Holding wydała decyzje umarzające postępowania stwierdzając, że doszło do nabycia udziałów oraz akcji przed upływem okresu 3 miesięcy, który zgodnie z przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej przysługiwał KNF na zgłoszenie sprzeciwu wobec notyfikowanego zamiaru. Realizując zamiar przed upływem tego terminu KSKOK oraz SKOK Holding uniemożliwili KNF ocenę, czy przy transakcji zostaną zachowane wymogi wynikające z przepisów prawa.

Wyrok NSA (potwierdzający prawidłowość wyroku WSA oddalającego skargę) oznacza, że decyzja KNF była zgodna z prawem. Wyrok jest prawomocny, nie podlega zaskarżeniu.