Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w spółce 4EDU

data aktualizacji

27 lipca 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 27 lipca 2012 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

4EDU sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach.

Zarządzającym jest Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.