Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w ENERGA – OPERATOR Eksploatacja i Inwestycje Kalisz

data aktualizacji


31 lipca 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 30 lipca 2012 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

ENERGA – OPERATOR Eksploatacja i Inwestycje Kalisz Sp. z o. o.

Zarządzającym jest PZU Życie S.A.