Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w „4PM”, Apella i PGNiG Serwis

data aktualizacji

21 września 2012 r.


Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 21 września 2012 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych programy tworzone w formie:

1. Umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

„4PM” Sp. z o.o.

Zarządzającym jest Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska SA

2. Umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

Apella SA

Zarządzającym jest:
1. SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
- Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji,
- Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji,
- Subfundusz SKOK Gotówkowy,
- Subfundusz SKOK Obligacji,
- Subfundusz SKOK Akcji,
2. SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1,
3. SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 2.

PGNiG Serwis Sp. z o.o.

Zarządzającym jest:
1. ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
- ING Subfundusz Obligacji,
- ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
- ING Subfundusz Zrównoważony,
- ING Subfundusz Akcji,
2. ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
- ING Subfundusz Perspektywa 2045,
- ING Subfundusz Perspektywa 2040,
- ING Subfundusz Perspektywa 2035,
- ING Subfundusz Perspektywa 2030,
- ING Subfundusz Perspektywa 2025,
- ING Subfundusz Perspektywa 2020.