Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w „4 PROFI - T”

data aktualizacji

16 lipca 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 16 lipca 2012 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

„4 PROFI - T” sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu.

Zarządzającym jest Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.