Komunikat w sprawie wpisów do rejestru PPE w ENERGA – OPERATOR Eksploatacja i Inwestycje

data aktualizacji

30 sierpnia 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 30 sierpnia 2012 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych programy tworzone w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

ENERGA – OPERATOR Eksploatacja i Inwestycje Słupsk sp. z o. o.
ENERGA – OPERATOR Eksploatacja i Inwestycje Elbląg sp. z o. o.

Zarządzającym jest PZU Życie SA