Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie terminu na złożenie wniosków przez potencjalne biura usług płatniczych i instytucje płatnicze

Data aktualizacji:

5 kwietnia 2012 r.

W związku z upływającym sześciomiesięcznym terminem przewidzianym w  ustawie o usługach płatniczych na złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), przez podmioty dotychczas prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług płatniczych, wniosków:

• o wpis do rejestru w charakterze biur usług płatniczych,
   albo 
• o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze instytucji płatniczej

uprzejmie przypominamy, że termin ten kończy się w dniu 24 kwietnia 2012 r. (o godz. 24, liczy się data stempla pocztowego)1.

Termin „do 24 kwietnia 2012 r.” jest terminem nieprzekraczalnym – KNF nie ma możliwości wydłużenia tego terminu, bo jest to termin określony wprost w ustawie o usługach płatniczych.

Podstawa prawna – art. 171 ustawy o usługach płatniczych.

W tym terminie potencjalne instytucje płatnicze muszą złożyć wniosek o zezwolenie KNF na prowadzenie działalności, a potencjalne biura usług płatniczych – wniosek o wpis do rejestru.

Złożenie wniosku przed upływem wskazanego wyżej terminu (czyli do końca dnia 24 kwietnia 2012 r.) pozwala na kontynuowanie dotychczasowej działalności po dniu 24 kwietnia 2012 r., do czasu rozpatrzenia wniosku przez KNF.

Rejestr Usług Płatniczych.

Nie dotyczy to innych dostawców usług płatniczych, w szczególności banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych i Poczty Polskiej SA, które obowiązują inne wymogi i okresy przejściowe.

Więcej informacji o usługach płatniczych, m.in. elektroniczny generator wniosków.

Osoby, które nie zastosują się do obowiązujących przepisów prawa mogą podlegać odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 150 ustawy o usługach płatniczych.

Oznacza to, że osobom prowadzącym działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych bez wymaganego zezwolenia lub wpisu do rejestru (czy też złożenia właściwego wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 24 kwietnia 2012 r.) grozi kara grzywny do 5 mln zł albo kara pozbawienia wolności do lat 2 albo obie te kary łącznie.

Tym samym karom podlegają osoby, które nie będąc uprawnionymi (nie posiadają zezwolenia lub wpisu do rejestru, lub nie złożą stosownych wniosków do 24 kwietnia 2012 r), używają w nazwie firmy lub do określenia wykonywanej działalności gospodarczej albo w reklamie określeń:

• „usługi płatnicze”
• „biuro usług płatniczych”
• „instytucja płatnicza”.

__________________________________
1 Podmioty zainteresowane złożeniem wniosku w siedzibie UKNF, informujemy, że biuro podawcze UKNF znajduje się przy pl. Powstańców Warszawy 1 (wejście od ul. Boduena) i jest czynne w godz. 8:15 – 16:30.

Do pobrania

Komunikat w sprawie terminu na złożenie wniosków przez potencjalne biura usług płatniczych i instytucje płatnicze

plik .pdf, 201,5kB
Pobierz