Komunikat w sprawie szkód związanych z klęskami żywiołowymi zgłoszonych do zakładów ubezpieczeń

data aktualizacji

25 lipca 2012 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zebrał od zakładów ubezpieczeń działu II („pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe”) informacje na temat liczby i wartości szkód zgłoszonych w związku z wystąpieniem w okresie czerwiec – lipiec br. nawałnic, burz, gradobić i huraganów (w tym trąb powietrznych).

Dane według stanu na dzień 24 lipca 2012 r.:

• liczba szkód zgłoszonych – 64,4 tys. sztuk,
• łączna wartość szacowanych przez zakłady ubezpieczeń zobowiązań z tytułu zawartych umów ubezpieczenia – 275,1 mln zł (po uwzględnieniu reasekuracji – 241,5 mln zł),
• średnia wartość szkody brutto (bez udziału reasekuracji) – 4 238 zł,
• średnia wartość szkody na udziale własnym (po uwzględnieniu reasekuracji) –
3 734  zł.

Spośród wszystkich 33 zakładów ubezpieczeń działu II:

• 25 zakładów ubezpieczeń zaobserwowało wzrost zgłaszanej liczby i wartości szkód w związku z wystąpieniem w okresie czerwiec – lipiec br. ww. zjawisk pogodowych,
• 3 zakłady ubezpieczeń nie stwierdziły wzrostu liczby oraz wartości ww. szkód,
• 5 zakładów ubezpieczeń poinformowało, że nie prowadzi tego typu ubezpieczeń.

Biorąc pod uwagę posiadane przez zakłady ubezpieczeń nadwyżki środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności, należy stwierdzić, że sektor ubezpieczeniowy jest finansowo przygotowany na realizację ryzyk wynikających z ww. zdarzeń pogodowych.

Szacunkowe wartości szkód mogą ulec zmianie ze względu na:

• wczesny etap likwidacji wielu zgłoszonych szkód,
• opóźnienia w zgłaszaniu szkód,
• możliwe pośrednie skutki szkód pogodowych,
• zgłaszanie szkód do reasekuratorów.