Komunikat w sprawie stwierdzenia równoważności memorandum informacyjnego spółki Bank Zachodni WBK

data aktualizacji

6 grudnia 2012 r.

    Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdzono równoważność pod względem formy i treści z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym, informacji zawartych w memorandum informacyjnym sporządzonym przez:

• Bank Zachodni WBK SA z siedzibą we Wrocławiu w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii J (oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK SA z siedzibą w Poznaniu).