Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie informowania przez spółki giełdowe o dywidendach

Data aktualizacji:

1 marca 2012 r.

     Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przypomina, że informacje dotyczące dywidendy powinny być przekazywane przez spółki giełdowe raportami bieżącymi za pośrednictwem ESPI.

     Spółki powinny traktować jako objęte obowiązkiem informacyjnym wynikającym z konieczności publikowania informacji poufnych wszystkie istotne informacje odnoszące się do polityki dywidendowej, w szczególności informacje o:

• rekomendacji zarządu w zakresie wypłaty lub wysokości dywidendy,
• dniu dywidendy,
• dniu wypłaty dywidendy,
• charakterze dywidendy (pieniężna lub niepieniężna).

     Upublicznieniu przez spółki powinny również podlegać zmiany przekazanych wcześniej informacji w powyższym zakresie, w tym zmiany polityki dywidendowej w stosunku do polityki stosowanej w latach ubiegłych.

     Powyższe informacje stanowią w spółkach giełdowych informację poufną, o której mowa w art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i art. 1 unijnej dyrektywy w sprawie nadużyć na rynku (MAD). Takie jest w szczególności stanowisko Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) z dnia 9 stycznia 2012 r.

      Dodatkowo, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych w § 38 ust. 1 pkt 11 wymaga od spółek giełdowych podania informacji bieżącej o „wszystkich decyzjach dotyczących deklaracji wypłat lub wstrzymania wypłat zaliczki na poczet przewidywanych dywidend oraz wypłat lub wstrzymania wypłat dywidend lub odsetek od papierów wartościowych”. Z kolei zgodnie z § 38 ust. 2 ww. rozporządzenia „w przypadku podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy, emitent jest obowiązany do przekazania, w formie raportu bieżącego informacji na temat wysokości dywidendy, wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję, liczby akcji objętych dywidendą, dnia dywidendy oraz terminu wypłat dywidendy".

Do pobrania

Komunikat w sprawie informowania przez spółki giełdowe o dywidendach

plik .pdf, 206,7kB
Pobierz