Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Wyrok NSA dotyczący TUW SKOK

Data aktualizacji:

28 września 2011 r.

Wyrokiem z dnia 28 września 2011 r., sygn. II GSK 884/10, Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA) z dnia 23 marca 2010 r., na mocy którego WSA uchylił decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 2 grudnia 2008 r. 1,  odmawiającą Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo –Kredytowych (TUW SKOK) zezwolenia na zmianę rzeczowego zakresu działalności.

NSA przychylił się do argumentów podniesionych w skardze kasacyjnej złożonej przez KNF, stwierdzając, że WSA w swoim wyroku uchylił się od rozpatrzenia sprawy, w szczególności pominął liczne okoliczności faktyczne przytoczone przez KNF na uzasadnienie swojej decyzji, dotyczące niedawania przez udziałowców TUW SKOK rękojmi prowadzenia spraw zakładu ubezpieczeń w sposób należycie zabezpieczający interesy ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia.

NSA przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez WSA.

 ________________________________

Utrzymaną w mocy decyzją KNF z dnia 31 maja 2009 r.

Do pobrania

Wyrok NSA dotyczący TUW SKOK

plik .pdf, 63,6kB
Pobierz