Spotkanie z bankami depozytariuszami

data aktualizacji

31 maja 2011 r.

W dniu 31 sierpnia 2011 r. odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) z reprezentantami banków depozytariuszy.

Na spotkaniu omówiono kwestię standardów rynkowych w zakresie wykonywania obowiązków depozytariusza funduszu inwestycyjnego i emerytalnego, szczególnie dotyczących nadzoru banków depozytariuszy nad wycenami aktywów funduszy i rozliczeniami funduszy z uczestnikami.

Przedyskutowano również postulaty banków depozytariuszy w zakresie:  

• odejścia od rozliczeń post–transakcyjnych w trybie art. 121 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi na rzecz rozliczeń OTC (over–the–counter),
• wprowadzenia instytucji kont zbiorczych (omnibus) do polskiego porządku prawnego,
• wdrożenia na polskim rynku tzw. Electronic Trade Confirmation,
• reprezentacji banków depozytariuszy w Radzie Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW),
• zmian w systemie rekompensat.