Komunikat ze spotkania z firmami inwestycyjnymi

data aktualizacji

1 marca 2011 r.

W dniu 1 marca 2011 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli zarządów firm inwestycyjnych z kierownictwem UKNF nt. planowanych zmian prawa rynku kapitałowego w zakresie dotyczącym funkcjonowania firm inwestycyjnych.

Na spotkaniu omówiono projekty zmian w prawie krajowym (nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi związana m.in. z implementacją dyrektyw CRD II i Omnibus (2010/78/UE), wprowadzeniem rachunków zbiorczych i funkcjonowaniem systemu rekompensat) oraz w prawie wspólnotowym (rewizja przepisów MiFID oraz dyrektywy 97/9/WE w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów, przyjęcie unijnych rozporządzeń w sprawie infrastruktury rynku kapitałowego (EMIR) oraz krótkiej sprzedaży i swapów ryzyka kredytowego).