Komunikat ze 140. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 8 listopada 2011 r.

data aktualizacji

8 listopada 2011 r.

1. W sto czterdziestym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Maciej H. Grabowski – Przedstawiciel Ministra Finansów1,
• Pani Czesława Ostrowska – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie uchyliła zakaz wykonywania przez Departament Skarbu USA za pośrednictwem AIG Consumer Finance Group Inc. z USA prawa głosu z akcji SantanderConsumer Bank SA w liczbie powodującej przekroczenie 20% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, nie powodującej jednak przekroczenia 1/3 liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Pośrednie nabycie akcji Santander Consumer Bank SA było skutkiem przejęcia przez Departament Skarbu USA kontroli nad American International Group Inc. w ramach restrukturyzacji pomocy udzielonej spółce przez władze USA. Departament Skarbu USA nie mógł wykonywać za pośrednictwem AIG Consumer Finance Group Inc. prawa głosu z akcji Santander Consumer Bank SA (zgodnie z art. 25l ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego), bo pośrednie nabycie akcji zostało dokonane bez wymaganego przepisami prawa zawiadomienia KNF, co stanowiło naruszenie art. 25 ust. 1 Prawa bankowego.

3. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Jerzego Czarneckiego na Prezesa Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli,
• Pani Janiny Klimas na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Ełku,
• Pani Barbary Maćkowiak na Prezesa Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Obornikach,
• Pani Danuty Perkowskiej na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokołach.

4. KNF jednogłośnie nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych karę pieniężną w wysokości 500 tysięcy złotych za naruszenie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, w związku z ustalaniem składki ubezpieczeniowej w wysokości nie odzwierciedlającej ryzyka ubezpieczeniowego, wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej.

5. Komisja jednogłośnie nałożyła na Cyproman Services Limited z Cypru – akcjonariusza spółki publicznej Atlas Estates Limited karę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych za:

• niepowiadomienie w ustawowym terminie o pośrednim przekroczeniu progu 5% i 10% liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej Atlas Estates Limited w wyniku rozrachunku transakcji zawartych w czerwcu 2008 r.

6. KNF zapoznała się z informacją o:

• sytuacji banków w I półroczu 2011 r.

7. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 22 listopada 2011 r.
• 6 grudnia 2011 r.
• 20 grudnia 2011 r.

1 Pan M. Grabowski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 5 i 6.