Komunikat ze 137. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 20 września 2011 r.

data aktualizacji

20 września 2011 r.

1. W sto trzydziestym siódmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pani Czesława Ostrowska – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie zezwoliła na połączenie ING Banku Śląskiego SA i ING Banku Hipotecznego SA przez przeniesienie majątku ING Banku Hipotecznego SA na ING Bank Śląski SA.

3. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Krzysztofa Bukowskiego na Prezesa Zarządu MyLife Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA, • Pana Dariusza Daniluka na Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego,
• Pana Piotra Nowaka na Członka Zarządu MyLife Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA,
• Pana Zbigniewa Świątka na Członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska SA i Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA,
• Pana Waldemara Zielińskiego na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu.

4. KNF odbyła dyskusję z przedstawicielami Związku Maklerów i Doradców (ZMiD) na temat standardów wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.

Komisja zachęciła ZMiD do korzystania z uprawnień w zakresie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych. Odnosząc się do proponowanych przez ZMiD zmian prawnych, Komisja podkreśliła, że proces legislacyjny nie stanowi przeszkody do tworzenia dobrych praktyk przez środowisko.

5. Komisja jednogłośnie nałożyła na Deutsche Bank Polska SA jako depozytariusza karę pieniężną w wysokości 350 tysięcy złotych za naruszenie ustawy o funduszach inwestycyjnych, polegające na tym, że bank nie zapewnił, aby wartość netto aktywów i wartość jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych DWS Polska FIO Płynna Lokata, DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus oraz DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych była obliczana zgodnie z przepisami prawa.

Niewłaściwe działanie polegało na potwierdzaniu przez Deutsche Bank Polska SA dokonanej przez TFI w okresie styczeń 2005 r. – marzec 2009 r. nieprawidłowej wyceny składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku według skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej zamiast według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Konsekwencją nieprawidłowego działania banku było błędne ustalenie wartości netto aktywów funduszy i wartości jednostek uczestnictwa funduszy.

 DWS Polska TFI SA (obecnie Investors TFI SA) zostało już ukarane przez KNF w dn. 16 czerwca 2010 r. (decyzja została utrzymana w mocy w dn. 18 lutego 2011 r.).

6. KNF jednogłośnie nałożyła na trzech byłych członków władz spółki publicznej Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych Instal Lublin SA (obecnie Awbud SA) kary pieniężne w wysokości 150 tysięcy złotych na każdą z trzech osób działających w porozumieniu, za „manipulację informacją” polegającą na rozpowszechnianiu w maju i lipcu 2009 r. nieprawdziwych, wprowadzających inwestorów w błąd, informacji dotyczących:

• planów spółki co do przeprowadzenia wezwania na sprzedaż jej akcji,
• sprzedaży przez spółkę nieruchomości o wartości około 16 mln złotych.

7. Komisja jednogłośnie nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska SA karę pieniężną w wysokości 120 tysięcy złotych za naruszenie ustawowych obowiązków informacyjnych wobec Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) polegające na:
 
• przekazaniu z opóźnieniem do UFG w latach 2004 – 2010 danych dotyczących: 
- zawartej co najmniej 1 umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
- 291 zdarzeń powodujących odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (w tym 278 decyzji przyznających odszkodowanie i 13 decyzji odmawiających wypłaty odszkodowania),
• przekazaniu z opóźnieniem do UFG w latach 2006 – 2010 danych dotyczących zawartych co najmniej 6 umów ubezpieczenia casco pojazdów lądowych.

8. KNF jednogłośnie nałożyła na Grupę Żywiec SA karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych spółki publicznej polegające na:

• sporządzeniu raportów rocznych (skonsolidowanych i jednostkowych) za lata 2009 i 2010 oraz raportu za I półrocze 2010 r. w sposób niezgodny z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości – spółka wyodrębniła w ww. raportach okresowych segmenty operacyjne niezgodnie z MSSF 8, pomimo zastrzeżeń biegłego rewidenta.

9. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Pana Rafała Nowakowskiego akcji w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu:

• Hexagon Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA.

10. KNF jednogłośnie zezwoliła na nabycie przez LUX MED Łódź sp. z o. o. jednej akcji:

• Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” SA.

11. Komisja jednogłośnie udzieliła zgody na zmianę depozytariusza (z ING Banku Śląskiego SA na Bank Pekao SA) przez:

• CC3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

12. KNF jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

• Generali Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

13. Komisja zapoznała się z informacją o:

• działalności funduszy emerytalnych w II kwartale br.

14. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 4 października 2011 r.
• 18 października 2011 r.
• 8 listopada 2011 r.
• 22 listopada 2011 r.
• 6 grudnia 2011 r.
• 20 grudnia 2011 r.