Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 133. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 9 sierpnia 2011 r.

Data aktualizacji:

9 sierpnia 2011 r.

1. W sto trzydziestym trzecim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Maciej H. Grabowski – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie uznała, że nie zachodzą przesłanki do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego połączenia AEGON Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA (AEGON TUnŻ) i AEGON Asigurari de Viata SA z Rumuni (AEGON AdV).

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie majątku AEGON AdV na AEGON TUnŻ, w zamian za akcje w podwyższonym kapitale AEGON TUnŻ (spółki przejmującej), które zostaną wydane akcjonariuszom AEGON AdV (spółki przejmowanej).

3. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Andrzeja Kołatkowskiego na Członka Zarządu PKO Banku Polskiego SA,
• Pana Grzegorza Kozaka na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Staszowie,
• Pani Katarzyny Misiak na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu,
• Pana Radosława Stefuraka na Prezesa Zarządu GET Banku SA (wcześniej Allianz Banku Polska SA),
• Pana Janusza Szulika na Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska SA i Towarzystwa Ubezpieczeń INTER – ŻYCIE Polska SA,
• Pana Zbigniewa Zielińskiego na Członka Zarządu UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń SA i UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA.

4. KNF jednogłośnie zatwierdziła raport z oceny systemu kdpw_stream, prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA (KDPW), w zakresie spełniania Rekomendacji ESCB–CESR dla systemu rozrachunku papierów wartościowych, sporządzony we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim (NBP).  

5. Komisja jednogłośnie nałożyła na Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA karę pieniężną w wysokości 200 tysięcy złotych za:

• przesyłanie członkom Nordea OFE corocznej „Informacji o środkach znajdujących się na rachunkach członka Nordea OFE” niezgodnej z wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych, tj. pozbawionej numeru rachunku członka funduszu, w okresie od marca 2009 r. do czerwca 2010 r., co mogło utrudnić członkom Nordea OFE zmianę funduszu emerytalnego na inny. 

6. KNF jednogłośnie nałożyła na UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych za przekroczenie w sześciu przypadkach w latach 2007 – 2009 ustawowego terminu wypłaty  odszkodowania z ubezpieczenia komunikacyjnego, określonego w art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

7. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie przez Raiffeisen Bank Polska SA działalności maklerskiej w zakresie:

• przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
• wykonywania ww. zleceń na rachunek dającego zlecenie,
• nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych,
• doradztwa inwestycyjnego,
• świadczenia usług w wykonaniu umów o subemisje inwestycyjne i usługowe,
• przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych i prowadzenia rachunków pieniężnych,
• wymiany walutowej,
• sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
• świadczenia usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną.

8. KNF jednogłośnie przekazała czeskiemu organowi nadzoru informację o zamiarze prowadzenia działalności maklerskiej w Republice Czeskiej w formie oddziału przez:

• First International Traders Dom Maklerski SA.

9. Komisja zapoznała się z informacją o:

• stanie sektora ubezpieczeń po I kwartale 2011 r.,
• funkcjonowaniu instytucji krótkiej sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

10. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 22 sierpnia 2011 r.
• 6 września 2011 r.
• 20 września 2011 r.

Do pobrania

Komunikat ze 133. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 9 sierpnia 2011 r.

plik .pdf, 231,2kB
Pobierz