Komunikat ze 132. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 19 lipca 2011 r.

data aktualizacji

19 lipca 2011 r.

1. W sto trzydziestym drugim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Maciej H. Grabowski – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pani Czesława Ostrowska – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie zezwoliła na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych, zarządzaniu nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych przez:

 Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

Komisja zezwoliła też na utworzenie Mebis 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

3. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Luigi Lovaglio na Prezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki SA.

4. KNF jednogłośnie znowelizowała skierowaną do banków Rekomendację H dotyczącą systemu kontroli wewnętrznej w bankach.

Celem nowelizacji jest w szczególności:

• wzmocnienie kontroli wewnętrznej w bankach,
• uwzględnienie wprowadzonego w ustawie o biegłych rewidentach obowiązku tworzenia komitetów audytu w bankach krajowych (z wyłączeniem banków spółdzielczych),
• ograniczenie przypadków występowania powiązań personalnych na kluczowych stanowiskach w banku,
• uwzględnienie wytycznych międzynarodowych.

Zalecenia wchodzą w życie z dniem 20 stycznia 2012 r.

Tekst znowelizowanej Rekomendacji H.

5. Komisja jednogłośnie nałożyła na prezesa oraz wiceprezesa zarządu Centrozap SA, odpowiedzialnych za politykę informacyjną i sporządzanie raportów bieżących spółki, kary pieniężne w maksymalnej wysokości 100 tysięcy złotych na każdą z ww. osób, w związku z rażącym naruszeniem przez spółkę obowiązków informacyjnych związanych ze znacznymi umowami zawartymi przez spółkę.

Kary nałożone na ww. osoby są konsekwencją kary na spółkę Centrozap SA nałożonej przez KNF w dn. 14 lutego 2011 r.

6. KNF jednogłośnie udzieliła zgody na zmianę banku depozytariusza (z Banku Millennium SA na Raiffeisen Bank Polska SA) przez:

• FORUM 41 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

7. Komisja jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu:

• Otwartego Funduszu Emerytalnego Pocztylion,
• Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej,
• Międzyzakładowego Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA.

8. KNF zapoznała się z informacją o:

• sytuacji banków w I kwartale 2011 r.,
• działalnością inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie 31 marca 2008 r. – 31 marca 2011 r.

9. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 9 sierpnia 2011 r.
• 23 sierpnia 2011 r.
• 6 września 2011 r.
• 20 września 2011 r