Komunikat ze 131. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 lipca 2011 r.

data aktualizacji

5 lipca 2011 r.

1. W sto trzydziestym pierwszym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego1,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński– Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Maciej H. Grabowski – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pani Czesława Ostrowska – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.


2. Komisja jednogłośnie cofnęła Hexus Capital Management  Polska SA zezwolenie na pośredniczenie w zbywaniu i odkupowaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, na skutek naruszenia art. 32 ust. 9 w zw. z art. 32 ust. 4 pkt 1 i 13 ustawy o funduszach inwestycyjnych, polegającego na niewypełnieniu obowiązku informacyjnego umożliwiającego sprawowanie przez KNF właściwego nadzoru nad spółką, dotyczącego zmiany siedziby spółki oraz zmian w składzie organów spółki.

3. KNF jednogłośnie nałożyła na Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA karę pieniężną w wysokości 150 tysięcy złotych za naruszenie art. 139 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych, zgodnie z którym fundusz lokuje swoje aktywa (…), dążąc do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat w zakresie lokowania aktywów Amplico OFE w obligację wyemitowaną przez Glitnir Banki HF z siedzibą w Islandii.

4. Komisja jednogłośnie nałożyła na Zakłady Lniarskie „Orzeł” SA w upadłości likwidacyjnej karę pieniężną w wysokości 60 tysięcy złotych w związku z niewywiązaniem się z obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit b ustawy o ofercie poprzez nieprzekazanie wraz z raportem za:

• I półrocze 2009 r.  - raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego,

• 2009 r.  - opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym oraz raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego,
• I półrocze 2010 r. - raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego.

5. Komisja zawiesiła na okres 3 miesięcy uprawnienia maklera papierów wartościowych za naruszenie przepisu prawa w okresie zatrudnienia w Domu Inwestycyjnym BRE Banku SA, w związku z ujawnieniem osobom nieuprawnionym informacji stanowiących tajemnicę zawodową, dotyczących deklaracji nabycia akcji spółki Tauron Polska Energia SA w ofercie publicznej.

Wyniki głosowania Komisji: 4  głosy „za” (Pan L. Gajek, Pan M. H. Grabowski, Pani Cz. Ostrowska, Pan J. Pruski), 1 głos wstrzymujący się (Pan W. Koziński).

6. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia Domowi Maklerskiemu TMS Brokers SA na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie wymiany walutowej. Komisja wyznaczyła 3-miesięczny okres na rozpoczęcie tej działalności.

7. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 19 lipca 2011 r.
• 9 sierpnia 2011 r.
• 23 sierpnia 2011 r.
• 6 września 2011 r.
• 20 września 2011 r.

_________________________________

Pan S. Kluza nie brał udziału w głosowaniu i omawianiu spraw opisanych w pkt 3, 4, 5