Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 130. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 21 czerwca 2011 r.

Data aktualizacji:
21 czerwca 2011 r.
 

1. W sto trzydziestym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Maciej H. Grabowski – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pani Czesława Ostrowska – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej1,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2.  KNF stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec:

• planowanego objęcia przez Pana Jamesa Wolfensohna za pośrednictwem WCP Cooperatief U.A. z Holandii akcji Meritum Bank ICB SA w liczbie nie większej niż jedna trzecia liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (decyzja jednogłośna),
• planowego pośredniego nabycia przez Pana Leszka Czarneckiego akcji MyLife Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA w ilości zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (przekroczenie jednej trzeciej głosów za pośrednictwem Open Finance SA, przekroczenie 10% za pośrednictwem Getin Noble Bank SA i bezpośrednie przekroczenie 20% głosów przez Pana Leszka Czarneckiego) – wyniki głosowania: pięć głosów za brakiem sprzeciwu (Pan Stanisław Kluza, Pan Lesław Gajek, Pan Maciej H. Grabowski, Pani Czesława Ostrowska, Pan Jerzy Pruski) i jeden głos wstrzymujący się (Pan Witold Koziński).

3. Komisja zapoznała się z informacjami nt.:

• projektu „Wypłacalność II” – stanu prac w Unii Europejskiej i bieżących zadań UKNF,
• wyników ankiety nt. własnej oceny ryzyka i wypłacalności oraz zarządzania ryzykiem (ORSA) w działalności zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji,
• procesów przedaplikacyjnych modeli wewnętrznych zakładów ubezpieczeń – prac na poziomie krajowym „solo” i ubezpieczeniowych grup kapitałowych w ramach kolegiów nadzorczych,
• sytuacji otwartych funduszy emerytalnych (OFE) i powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) w I kwartale 2011 r.

4. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 5 lipca 2011 r.
• 19 lipca 2011 r.
• 9 sierpnia 2011 r.
• 22 sierpnia 2011 r.
• 6 września 2011 r.
• 20 września 2011 r.

__________________________________

1 Pani C. Ostrowska nie brała udziału w omawianiu spraw opisanych w pkt 3.

Do pobrania

Komunikat ze 130. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 21 czerwca 2011 r.

plik .pdf, 126kB
Pobierz