Komunikat ze 129. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 7 czerwca 2011 r.

data aktualizacji

7 czerwca 2011 r.

 

1. W sto dwudziestym dziewiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego1,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Maciej H. Grabowski – Przedstawiciel Ministra Finansów2,,
• Pani Czesława Ostrowska – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

2. KNF jednogłośnie zezwoliła na połączenie Gospodarczego Banku Wielkopolski SA (GBW) i Mazowieckiego Banku Regionalnego SA (MR Banku) poprzez przeniesienie majątku MR Banku na GBW w zamian za akcje GBW.

3. Komisja jednogłośnie zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Jastrzębską Spółkę Węglową SA w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B i D (oferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego).
 
4. KNF zmieniła skierowaną do banków uchwałę KNF nr 76/2010 w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka.

Zmiana polega na podwyższeniu, z preferencyjnego poziomu 75% do bazowego poziomu 100%, wagi ryzyka dla ekspozycji, w przypadku których wysokość raty kapitałowej lub odsetkowej jest uzależniona od zmian kursu walut innych niż waluty przychodów osiąganych przez dłużnika dla:

• ekspozycji detalicznych,
• ekspozycji zabezpieczonych na nieruchomości mieszkalnej, która jest lub będzie zamieszkana lub przeznaczona pod wynajem przez właściciela.

Zwiększenie bufora kapitałowego dodatkowo uodporni banki na ryzyka związane z kredytami walutowymi.

Uchwała wejdzie w życie z dniem 30 czerwca 2012 r.

Wyniki głosowania KNF: 3 głosy za (Pan S. Kluza, Pan W. Koziński, Pani Cz. Ostrowska) i 1 głos przeciw (Pan L. Gajek).

 Tekst uchwały KNF.

5.  Komisja jednogłośnie znowelizowała skierowaną do banków Rekomendację Rdotyczącą zasad identyfikacji bilansowych ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość, wyznaczania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych oraz rezerw na pozabilansowe ekspozycje kredytowe.

Celem nowelizacji jest dostosowanie Rekomendacji R do praktyki stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Tekst znowelizowanej Rekomendacji R.

6. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Wiesława Drożdży na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Łasinie,
• Pani Zofii Przeździak na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Łukowie.

7. Komisja jednogłośnie nałożyła na dwóch akcjonariuszy spółki publicznej Perfect Line SA – dwie osoby fizyczne, pełnomocnika i mocodawcę, co do których istniało ustawowe domniemanie działania w porozumieniu, kary pieniężnej w wysokości po 20 tysięcy złotych na każdą z tych osób za nieprzekazanie w ustawowym terminie zawiadomienia o:

• przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w sierpniu 2010 r.,
• zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów we wrześniu 2010 r.,
• przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów we wrześniu 2010 r.,
• zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w grudniu 2010 r.

8. KNF jednogłośnie nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń Życie SA karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych za dwukrotne niezawiadomienie KNF w ustawowym terminie o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zakładu za 2007 r. i 2010 r.

9. Komisja jednogłośnie przekazała brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego objęcia przez Navigator Capital SA akcji w Domu Maklerskim Navigator SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

10. KNF jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutów:

• Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA,
• Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK,
• Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT.

11. Komisja zapoznała się z informacjami nt.:

• działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2010 r., 
• zbywania na terytorium RP tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w II połowie 2010 r.

12. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 21 czerwca 2011 r.
• 5 lipca 2011 r.
• 19 lipca 2011 r.
• 9 sierpnia 2011 r.
• 22 sierpnia 2011 r.
• 6 września 2011 r.
• 20 września 2011 r.

_________________________________

1 Pan L. Gajek nie brał udziału w głosowaniu sprawy opisanej w pkt 3
2 Pan M. Grabowski nie brał udziału w głosowaniu spraw opisanych w pkt 4 i 7 – 10