Komunikat ze 128. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 23 maja 2011 r.

data aktualizacji

23 maja 2011 r.

1.  W sto dwudziestym ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego1,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Maciej H. Grabowski – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pani Czesława Ostrowska – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2.  KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec:

• planowanego objęcia przez Pana Leszka Czarneckiego za pośrednictwem Getin Holding SA akcji Idea Banku SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,
• planowego nabycia przez Pana Leszka Czarneckiego za pośrednictwem Getin Holding SA akcji Allianz Bank Polska SA w ilości zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,
• planowanego objęcia przez Pana Piotra Osieckiego udziałów w Mercurius Dom Maklerski sp. z o. o. w ilości zapewniającej przekroczenie 20% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników.

3.  Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Patricka Jaulain na Członka Zarządu MACIF Życie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych,
• Pani Iwony Ochockiej na Członka Zarządu Amplico Life Pierwszego Amerykańsko – Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji SA,

4.  KNF jednogłośnie zezwoliła na rozszerzenie zakresu działalności Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUZ” o ubezpieczenia ochrony prawnej i ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania (grupy 17 i 18 działu II zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej).

5. Komisja jednogłośnie zezwoliła na nabycie przez Orange Customer Service sp. z o. o. 125 akcji Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej SA.

6. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych przez:

• OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA,
• PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

7. Komisja zmieniła Regulamin Sądu Polubownego przy KNF.

 Zmiana polega m. in. na:

• wprowadzeniu instrukcyjnego trzymiesięcznego czasu trwania postępowania polubownego,
• wprowadzeniu możliwości skreślenia z listy arbitrów w przypadku nieterminowego rozstrzygnięcia spraw,
• ograniczeniu liczby arbitrów do 39 i określeniu długości kadencji arbitrów na okres 3 lat,
• ułatwieniu podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Ogólne Arbitrów poprzez obniżenie kworum z 1/2 do 1/3 członków.

Wyniki głosowania KNF: 4 głosy za (Pan Stanisław Kluza, Pan Lesław Gajek, Pani Czesława Ostrowska, Pan Maciej H. Grabowski), 1 głos wstrzymujący się (Pan Jerzy Pruski).

8. KNF jednogłośnie nałożyła na osobę fizyczną – akcjonariusza spółki publicznej Procad SA karę pieniężnej w wysokości 20 tysięcy złotych za nieprzekazanie w ustawowym terminie zawiadomienia o zmniejszeniu o ponad 2% posiadanego udziału ponad 10% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w lutym 2010 r.

9.  Komisja obniżyła do 90 tysięcy złotych karę pieniężną nałożoną w dniu 1 kwietnia 2008 r. na osobę fizyczną – akcjonariusza spółki publicznej FON SA za naruszenie przepisów o znacznych pakietach akcji spółki publicznej polegające na:

• niedopełnieniu obowiązku informacyjnego związanego z przekroczeniem i zejściem poniżej 10% głosów na WZA,
• niewywiązaniu się z obowiązku ogłoszenia wezwania w związku z nabyciem akcji uprawniających do powyżej 10% głosów w okresie krótszym niż 60 dni.

 Powodem obniżenia wysokości kary było umorzenie postępowania administracyjnego w zakresie, w jakim nastąpiła zmiana stanu prawnego.

 Wyniki głosowania KNF: 3 głosy za (Pan Lesław Gajek, Pani Czesława Ostrowska, Pan Jerzy Pruski), 1 głos wstrzymujący się (Pan Maciej H. Grabowski).

10. KNF zapoznała się z:

• raportem o pracowniczych programach emerytalnych (PPE) w 2010 r.
• sprawozdaniem z działalności Sądu Polubownego przy KNF za okres 1 kwietnia 2010 r. – 31 marca 2011 r.

11. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 7 czerwca 2011 r.
• 21 czerwca 2011 r.
• 5 lipca 2011 r.
• 19 lipca 2011 r.
• 9 sierpnia 2011 r.
• 22 sierpnia 2011 r.
• 6 września 2011 r.
• 20 września 2011 r.

1 Pan S. Kluza nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 9.