Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat z kontynuacji 121. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 14 lutego 2011 r.

Data aktualizacji:

1. W kontynuacji sto dwudziestego pierwszego posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Komisja jednogłośnie udzieliła zgody na zawieszenie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu Noble Fund Africa wydzielonego w Noble Funds SFIO od dn. 16 lutego 2011 r. do ustania przyczyn zawieszenia, ale nie dłużej niż do dn. 1 marca 2011 r.

 KNF wzięła pod uwagę, że w interesie uczestników subfunduszu leży uniknięcie sytuacji, w której wartość jednostek uczestnictwa ustalana byłaby na podstawie niewiarygodnej wyceny, co rodziłoby ryzyko nabywania i odkupowania jednostek po cenie innej niż ich rzeczywista wartość. 
 
 Jednocześnie Komisja zobowiązała Noble Funds SFIO do:

• podejmowania w ww. okresie wszelkich działań mających na celu wznowienie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu Noble Fund Africa, w szczególności zmierzających do pozyskania danych niezbędnych do dokonania wiarygodnej wyceny aktywów tego subfunduszu,
• niezwłocznego wznowienia w ww. okresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu Noble Fund Africa w następnym dniu roboczym po ustaniu przyczyn zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa tego subfunduszu.   

3. KNF jednogłośnie nałożyła na Centrozap SA karę pieniężną w wysokości 350 tysięcy złotych za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych spółki publicznej polegające na:

• sporządzeniu nierzetelnego raportu bieżącego nr 80/2009 z dn. 9 lipca 2009 r., który nie zawierał informacji, że elementem niezbędnym do realizacji zaangażowania kapitałowego była również umowa pożyczki akcji na rzecz podmiotu dekapitalizującego Centrozap SA,
• nieprzekazaniu do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego informacji o zawarciu z PREDIN INWEST sp. z o. o. i CMS SA umów subskrypcji i pożyczki akcji, które z chwilą zawarcia umowy z dn. 7 kwietnia 2010 r. łącznie spełniały kryteria umowy znaczącej.

Jednocześnie Komisja zobowiązała spółkę do przekazania do publicznej wiadomości informacji o przedmiocie i stronach ww. umowy, funkcji umów pożyczek w mechanizmie funkcjonowania umowy oraz kosztach Centrozap SA na rzecz pożyczkodawców, a także informacji o zawarciu umowy znaczącej z PREDIN INWEST sp. z o. o. i CMS SA, w tym o przedmiocie i stronach umowy, funkcji umów pożyczek w mechanizmie funkcjonowania umowy oraz kosztach związanych z realizacją umowy na rzecz PREDIN INWEST sp. z o. o. i pożyczkodawcy.

4.  Komisja jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu:

• Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Nestle Polska.

5. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 18 lutego 2011 r.
• 8 marca 2011 r.
• 22 marca 2011 r.
• 5 kwietnia 2011 r.
• 19 kwietnia 2011 r.

Do pobrania

Komunikat z kontynuacji 121. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 14 lutego 2011 r.

plik .pdf, 69,5kB
Pobierz