Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Work Service

data aktualizacji

17 listopada 2011 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Work Service SA w związku z ofertą publiczną akcji serii L oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L oraz praw do akcji serii L (oferującym jest Dom Maklerski IDM).