Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego TOYA

data aktualizacji

15 lipca 2011 r.

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

• TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C oraz praw do akcji serii C (oferującym jest Wood&Company Financial Services a.s., S.A., Oddział w Polsce).